Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2015, 12270Verkeersbesluiten
Waterschap Scheldestromen Verkeersbesluit: Aanwijzen van twee parkeerplaatsen als algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op het parkeerterrein langs de Galgelaan (Weg onder de Zeelandbrug) te Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland
Logo Waterschap Scheldestromen
Registratienummer: 2015007546
Betreft: Aanwijzen van twee parkeerplaatsen als algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op het parkeerterrein langs de Galgelaan (Weg onder de Zeelandbrug) te Zierikzee.
Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
overwegende:
 • -
  dat het projectbureau Zeeweringen tussen 15 maart en 1 oktober 2015 een dijkversterking uitvoert aan het dijktraject Zuidhoek, Havenkanaal Oost, Galgepolder tot Haven De Val, aan de zuidzijde van Schouwen-Duiveland nabij Zierikzee;
 • -
  dat de gemeente Schouwen-Duiveland het parkeerterrein bij duiklocatie 32-Pijlers Zeelandbrug na de dijkversterking wil herinrichten als een onthaalkamer voor duikers;
 • -
  dat hiervoor onder andere het parkeerterrein langs de Galgelaan (Weg onder de Zeelandbrug) na de dijkversterkingswerkzaamheden wordt geasfalteerd en wordt voorzien van lijnmarkering;
 • -
  dat het markeringsplan voorziet in twee bredere parkeerplaatsen, een aan het begin van het parkeerterrein en een nabij de duiktrap naast de Zeelandbrug;
 • -
  dat de Galgelaan (Weg onder de Zeelandbrug) in beheer en onderhoud is bij waterschap Scheldestromen;
 • -
  dat het waterschap en de gemeente Schouwen-Duiveland specifieke afspraken hebben gemaakt over het onderhoud van diverse voorzieningen op en rond het parkeerterrein langs de Galgelaan (Weg onder de Zeelandbrug);
 • -
  dat de gemeente het waterschap heeft verzocht de twee brede plaatsen op het parkeerterrein in te richten als gehandicaptenparkeerplaatsen;
 • -
  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:
  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;
 • -
  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 04-03-2015);
besluit:
-tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen op het parkeerterrein langs de Galgelaan (Weg onder de Zeelandbrug) te Zierikzee als algemene gehandicaptenparkeerplaatsen door plaatsing van borden E06, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.
 
E.e.a. conform bijgevoegde tekening 2013-17-06-T004-DE (09-02-2015) van de gemeente Schouwen-Duiveland.
Middelburg, 15 april 2015.
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen
ing. R. de Nood,
adjunct afdelingshoofd Wegen