Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2015, 12268Verkeersbesluiten
Waterschap Scheldestromen Verkeersbesluit: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de route Poortvliet-Oud Vossemeer, gemeente Tholen
Logo Waterschap Scheldestromen
Registratienummer: 2015009231
Betreft: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Kadijk (Postweg-Hogeweg), de Hogeweg en de Duivekeetseweg tussen Poortvliet en Oud-Vossemeer, gemeente Tholen.
Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),
overwegende:
 • -
  dat de route Kadijk-Hogeweg-Duivekeetseweg ligt tussen de Postweg (N286) bij Poortvliet en de bebouwde kom van Oud-Vossemeer;
 • -
  dat op dit moment op deze route een snelheidslimiet geldt van 80 km per uur;
 • -
  dat aan de Kadijk, de Hogeweg en de Duivekeetseweg in het Categoriseringsplan waterschapswegen, zoals vastgesteld in juni 2012, een deelgebied ontsluitende functie en een wegtype erftoegangsweg A (ETW-A) is toegekend;
 • -
  dat bij dit wegtype een snelheidslimiet van 60 km per uur hoort;
 • -
  dat de betreffende wegen, vanwege de aanwezigheid van alleen een randmarkering (rijloper van 5,00 m), aanwezige beplanting en dicht aan de weg staande bebouwing, een uitstraling heeft van een erftoegangsweg;
 • -
  dat alle op de route Kadijk-Hogeweg-Duivekeetseweg aansluitende wegen gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg-B (ETW-B);
 • -
  dat de snelheidslimiet op deze wegen 60 km per uur bedraagt;
 • -
  dat er gemiddeld ongeveer 800 motorvoertuigen per werkdag gebruik maken van de route Kadijk-Hogeweg-Duivekeetseweg;
 • -
  dat 13,5% van deze motorvoertuigen vallen in de categorie vrachtverkeer;
 • -
  dat genoemde wegen deel uitmaken van een recreatieve fietsroute;
 • -
  dat de huidige snelheidslimiet van 80 km per uur, in combinatie met het hoge percentage vrachtverkeer, op deze route voor fietsers leidt tot gevaarlijke situaties;
 • -
  dat het gelet op het bovenstaande gewenst is om de snelheidslimiet op de route Kadijk-Hogeweg-Duivekeetseweg te verlagen van 80 naar 60 km per uur;
 • -
  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:
  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;
 • -
  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 17 maart 2015);
besluit:
-tot het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de route Kadijk-Hogeweg-Duivekeetseweg, door dit weggedeelte binnen de zone 60 km per uur op te nemen dit door:
* het verwijderen van de borden A01-60-zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de kruisingen Hogeweg-Kadijk, Schapenweg-Kadijk-Tichelaarsweg, Roolandseweg-Hogeweg-Rijkebuurtweg en bij de aansluitingen van de Kadijk op de Hogeweg en van de Boshoeveweg en de Molenweg op de Duivekeetseweg;
* het plaatsen van borden A01-60-zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, bij de aansluiting van de Kadijk op de Postweg (N286) en bij de bebouwde kom van Oud-Vossemeer;
* het plaatsen van een herhalingsbord A01-60-zh, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Kadijk en op de Hogeweg bij de aansluiting van de Kadijk op de Kadijk-Hogeweg en op de Hogeweg aan weerszijde van de kruising Roolandseweg-Hogeweg-Rijkebuurtweg.
E.e.a. conform bijgevoegd bordenplan 2015009227, blad 1 t/m 4.
Middelburg, 18 maart 2015.
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen
ing. R. de Nood,
adjunct afdelingshoofd Wegen