Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2015, 12267Verkeersbesluiten
Waterschap Scheldestromen Verkeersbesluit: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de route Sint Annaland-Sint Maartensdijk, gemeente Tholen
Logo Waterschap Scheldestromen
Registratienummer: 2015010351
Betreft: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de route Sint Annaland – Sint Maartensdijk (Plaatweg, Vierde Dijk, Oude Sint Annalandseweg, Smaalzijweg, Oudelandseweg), gemeente Tholen.
Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
overwegende:
 • -
  dat de route Sint Annaland – Sint Maartensdijk in de gemeente Tholen bestaat uit de Plaatweg, Vierde Dijk, Oude Sint Annalandseweg, Smaalzijweg en de Oudelandseweg;
 • -
  dat op dit moment op deze route een snelheidslimiet geldt van 80 km per uur;
 • -
  dat aan genoemde wegen in het Categoriseringsplan waterschapswegen, zoals vastgesteld in juni 2012, een deelgebied ontsluitende functie en een wegtype erftoegangsweg A (ETW-A) is toegekend;
 • -
  dat bij dit wegtype een snelheidslimiet van 60 km per uur hoort;
 • -
  dat de betreffende wegen, vanwege de geringe wegbreedte, de aanwezigheid van alleen een randmarkering en door de aanwezige beplanting, een uitstraling hebben van een erftoegangsweg;
 • -
  dat alle op de route Sint Annaland – Sint Maartensdijk aansluitende wegen gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg-B (ETW-B);
 • -
  dat de snelheidslimiet op deze wegen 60 km per uur bedraagt;
 • -
  dat over de route Sint Annaland – Sint Maartensdijk een school-thuis fietsroute ligt;
 • -
  dat dit in combinatie met de huidige snelheidslimiet van 80 km per uur leidt tot gevaarlijke situaties;
 • -
  dat het waterschap op termijn (voor 2020) op deze route fietsstroken gaat aanbrengen;
 • -
  dat het gelet op het bovenstaande gewenst is om de snelheidslimiet op de route Sint Annaland – Sint Maartensdijk te verlagen van 80 naar 60 km per uur;
 • -
  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:
  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;
 • -
  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 02-04-2015);
besluit:
-tot instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de route Sint Annaland-Sint Maartensdijk, door de Plaatweg, Vierde Dijk, Oude Sint Annalandseweg, Smaalzijweg en de Oudelandseweg binnen de zone 60 km per uur op te nemen dit door:
* het verwijderen van de borden A01-60-zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de aansluiting van de Plaatweg op de Stoofweg:
* het verwijderen van de borden A01-60-zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de aansluitingen van de Steenblokweg en de Plaatweg (dreef links) op de Plaatweg; op de kruising Lange Kruisweg-Vierde Dijk-Muiterijweg; op de aansluitingen van de Meliasweg, de Tweede Dijk en de Oude Sint Annalandseweg op de Vierde Dijk; op de aanlsuiting van de Oude Sint Annalandseweg op de Smaalzijweg en op de kruising Ruigendijk-Smaalzijweg-Mallandseweg;
* het plaatsen van borden A01-60-zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, bij de aansluiting van de Oudelandseweg op de Provincialeweg (N286);
* het plaatsen van herhalingsborden A01-60-zh, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, aan beide zijden van de Plaatweg nabij de aansluiting met de Stoofweg, op de Vierde Dijk aan weerszijde van de kruising Lange Kruisweg-Vierde Dijk-Muiterijweg en aan weerszijde van de aansluiting van de Oude Sint Annalandseweg op de Smaalzijweg.
E.e.a. conform bijgevoegd bordenplan 2015010146, blad 1 t/m 5, van 20 maart 2015.
Middelburg, 15 april 2015.
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen
ing. R. de Nood,
adjunct afdelingshoofd Wegen