Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EpeStaatscourant 2015, 11723Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit "instellen gesloten verklaring voor vrachtauto’s, uitgezonderd bestemmingsverkeer, aan de Nijbroekerweg te Emst”
Logo Epe
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EPE
Overwegingen ten aanzien van het besluit
gelet op:
dat ingevolge artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de verkeersadviseur van politie, eenheid Oost en dat deze op 26 februari 2015 heeft geadviseerd;
mede gelet op:
het bepaalde in artikel 15, eerste lid en artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994;het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);de doelstellingen en bepalingen van de wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);het mandaatbesluit van 30 maart 2010 waarin het college de afdelingsmanager Openbare Ruimte mandaat heeft verleend om namens hen verkeersbesluiten te nemen.   
overwegende dat:
de Nijbroekerweg als erftoegangsweg dient voor het verkeer van en naar de aangrenzende percelen, weilanden en als schoolroute;
de Nijbroekerweg over een smal wegprofiel beschikt met een verhardingsbreedte van ongeveer 4 meter en smalle bermen;
de Nijbroekerweg over een lange rechtstand beschikt, waardoor het verkeer de neiging heeft om harder te rijden dan gezien de breedte van de weg acceptabel is;
dit er onder andere toe leidt dat het aandeel vrachtverkeer over de Nijbroekerweg de afgelopen jaren is toegenomen;
de aanwezigheid van de vrachtauto’s de fietsers noodzaakt om uit te wijken richting de berm;
dat de Nijbroekerweg veel gebruikt wordt door fietsers die van en naar school gaan;
dat fietsers en auto’s een vrachtauto niet overal kunnen passeren en dat de veiligheid voor met name de fietsers hierdoor in het geding komt;
dat de Nijbroekerweg in beheer en onderhoud is bij de gemeente Epe. 
BESLUIT
  • 1.
    door plaatsing van het bord C7 met op het onderbord de tekst “uitgezonderd bestemmingsverkeer” (zie bijlage 1 van het RVV 1990) een gesloten verklaring voor vrachtauto’s uitgezonderd bestemmingsverkeer in te stellen op de Nijbroekerweg te Emst(één en ander conform bijgevoegde bijlage);
II. een afschrift van dit besluit ter kennisneming te zenden aan:
a) Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Postbus 234, 7300 AE Apeldoorn
b) Ambulancezorg Noord- en Oost Gelderland, Postbus 32, 8080 AA ELBURG
c) RAV IJsselvecht, t.a.v. de heer Harmsen, Zwarteweg 4, 8181 PD Heerde;
h) Openbare Ruimte / Beheer openbare ruimte.
 
 
Epe, 13 maart 2015

Burgemeester en wethouders van Epe,

namens deze,

de afdelingsmanager van Ruimte,

M. Tiemens

Mededelingen
Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken na publicatie tegen dit verkeersbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij ons college (Postbus 600, 8160 AP Epe). Ook bestaat de mogelijkheid om bij de voorzieningenrechter te Arnhem een verzoek in te dienen om een voorlopige voorziening te treffen.
 
Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na de datum van deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe..