Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Nieuw-WestStaatscourant 2015, 11658Vergunningen

Logo Amsterdam - Nieuw-West
Omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan Noorderhof-Zuid Deel 2, aan de toekomstige straten G.J.M. Sarlemijnstraat, H.T. Zwiersplantsoen, Th. J. Lammerslaan en het A. Eversplein, Amsterdam

Kennisgeving ‘Omgevingsvergunning’ voor het afwijking van een bestemmingsplan voor de bouw van 30 woningen van 3 bouwlagen (B01 tot en met B30) en 12 appartementen in een appartementengebouw van 4 bouwlagen op de locatie Noorderhof-Zuid Deel 2, aan de toekomstige straten G.J.M. Sarlemijnstraat, H.T. Zwiersplantsoen, Th. J. Lammerslaan en het A. Eversplein te Amsterdam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam besluit conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening artikel 2.1, lid 1, onder c juncto artikel 2.12 eerste lid, onder 1, sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor het afwijken van het bestemmingsplan voor de bouw van 30 woningen van 3 bouwlagen (B01 tot en met B30) en 12 appartementen in een appartementengebouw van 4 bouwlagen op de locatie Noorderhof-Zuid Deel 2, aan de toekomstige straten G.J.M. Sarlemijnstraat, H.T. Zwiersplantsoen, Th. J. Lammerslaan en het A. Eversplein te Amsterdam (OLO 1343281).

De omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 1 mei 2015 tot en met 12 juni 2015 ter inzage bij:

  • Loket Omgevingsvergunningen, Osdorpplein 1000;

geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur (telefoon 14 020).

Beroep

Ingevolge het gestelde in artikel 8:1, juncto artikel 8:7, juncto artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Een beroepschrift dient de gronden van het beroep te vermelden en een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht. Het beroepschrift moet zijn voorzien van een datum en naam, adres en handtekening van de belanghebbende. Dient iemand anders namens u een beroepschrift in, dan dient deze een volmacht van u mee te sturen.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de behandeling van het beroepschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt het beroepschrift, of het verzoek om een voorlopige voorziening ook indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . U moet dan wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Amsterdam, 30 april 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, Namens deze de stadsdeel secretaris van stadsdeel Nieuw-West van de gemeente Amsterdam, G. van Dijk Afdelingsmanager Vergunningen