Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2015, 11572Ruimtelijke plannen
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘De Leeuwerik 1 te Bavel AC’
Logo Alphen-Chaam
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 12 maart 2015 het bestemmingsplan De Leeuwerik 1 te Bavel AC gewijzigd heeft vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad tevens besloten om op grond van artikel 6.12 van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen omdat de economische uitvoerbaarheid anderszins is verzekerd.
 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op een vormverandering van het bouwvlak van een bestaande bestemming glastuinbouw en de realisatie van een aansluitend containerveld. Het raadsbesluit ligt met bijbehorende stukken met ingang van dinsdag 28 april tot en met maandag 8 juni 2015 voor eenieder ter inzage bij de frontoffice in het gemeentekantoor te Alphen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 013-5086666 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Tevens is het plan raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn zienswijzen ingediend die hebben geleid tot het gewijzigd vaststellen van het ontwerp. Tevens zijn ambtshalve wijzigingen aangenomen. De wijzigingen zijn terug te vinden in het raadsvoorstel en het raadsbesluit.
 
Tijdens de inzagetermijn kan beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep is ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling tevens worden verzocht een voorlopige voorziening (schorsing) te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Het instellen van beroep is mogelijk voor een belanghebbende:
-Die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad.
-Die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.
-Die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.
 
Het besluit tot vaststelling van het bovengenoemde bestemmingsplan, treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de genoemde beroepstermijn van zes weken. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de genoemde Afdeling, treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.