Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RenswoudeStaatscourant 2015, 11173Overig
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Dorpsstraat 44-46 te Renswoude
Logo Renswoude
Burgemeester en wethouders van Renswoude maken gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder het volgende bekend met betrekking tot het bouwplan voor het oprichten van een appartementencomplex met 16 appartementen op de locatie van het voormalige Rechthuis op het adres Dorpsstraat 44-46 te Renswoude.
H et geluidsniveau op de gevels van meerdere appartementen in genoemd complex ligt hoger dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. De Wet gelu idhinder biedt burgemeester en wethouders de mogelijkheid om onder voorwaarden af te wijken van deze voorkeurswaarde door het vaststellen van hogere w a arden als bedoeld in artikel 110a Wet geluidhinder.
Burgemeester en wethouders van Renswoude zijn voornemens hogere waarden vast te stellen voor genoemd appartementencomplex. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken lig t met ingang van 21 april 2015 gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis (Dorpsstraat 4, 3927 BD te Renswoude). Tot 2 juni 2015 kan een ieder zijn/haar zienswijze tegen het ontwerpbesluit kenbaar maken. Dit kan schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Het indienen van een mondelinge zienswijze is ook mogelijk. Hiervoor dient binnen de gestelde termijn een afspraak te zijn gemaakt met behandelend ambtenaar mevrouw C. van den Heuvel. Voor meer informatie: mw. C. van den Heuvel (tel: 0318 - 57 81 6 1/ c.van.den.heuvel @renswoude.nl).
Renswoude, 20 april 2015