Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst regio UtrechtStaatscourant 2015, 11082Ruimtelijke plannen

Ontwerpwijzigingsplan ‘IJsselbos-West’, Omgevingsdienst regio Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein maken bekend dat met ingang van 23 april 2015 gedurende 6 weken de volgende stukken ter inzage liggen:

  • Ontwerpwijzigingsplan ‘IJsselbos-West’ en bijbehorende onderzoeken als vervat in NL.IMRO.0353.201407IJsselbos-On01 (op grond van art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening);

Inzage

De stukken zijn zowel digitaal als analoog in te zien. Digitaal via de websites www.ruimtelijkeplannen.nl en www.ijsselstein.nl. De stukken zijn analoog in te zien bij het Klanten Contact Centrum van het stadhuis te IJsselstein.

Zienswijzen

Tegen het ontwerpwijzigingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn een zienswijze naar voren brengen gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein.

U kunt gedurende de genoemde periode uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders, per adres Omgevingsdienst regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding “Zienswijze ontwerp wijzigingsplan IJsselbos-west, nummer Z-2015-15833.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via 088 022 5000. Het is niet mogelijk uw zienswijze per e-mail in te dienen.

Ontwerpwijzigingsplan ‘IJsselbos-West’

In december 2008 is het gebiedsplan Hollandsche IJssel vastgesteld. Dit gebiedsplan voorziet in de realisatie van natuur- en recreatievoorzieningen rondom de Noord IJsseldijk. In het gebiedsplan is ook de uitbreiding van het bestaande IJsselbos opgenomen. Het ontwerp voor IJsselbos West is een verdere uitwerking en verfijning van dit concept voor een groter IJsselbos.

In juli 2013 is het bestemmingsplan Landelijk gebied noord en zuid vastgesteld. In dit bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Met deze wijzigingsbevoegdheid kunnen burgemeester en wethouders, op grond van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone-wijzigingsgebied 3’ te wijzigen naar de bestemming Recreatie – Dagrecreatie. Hierbij is het toegestaan om bos, wandel- en fietspaden aan te leggen.

Het voorliggende wijzigingsplan voorziet in deze wijziging Recreatie – Dagrecreatie, om op deze wijze het IJsselbos te kunnen uitbreiden. Voor nader inzicht in het ontwerp voor deze uitbreiding wordt inhoudelijk verwezen naar de stukken.

IJsselstein, 22 april 2015