Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Nieuw-WestStaatscourant 2015, 1104Vergunningen

Logo Amsterdam - Nieuw-West
Ontwerpomgevingsvergunning op de locatie Dudok de Withof 10 (tegenover de Dudok de Withof 40, zelfbouwlocatie Getijenveld Blok D kavel 28), olo 1511193 voor het bouwen van 1 woning in een bouwblok van 10 woningen, te Amsterdam.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam heeft het voornemen een omgevingsvergunning te verlenen, met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder 1, sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor het bouwen van 1 woning op de locatie tegenover Dudok de Withof 40 te Amsterdam.

Op grond van artikel 3.10 van de Wabo is op de procedure de uniforme openbare voorbereidingsprocedure Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4 van toepassing. Dit wil zeggen dat het ontwerp besluit en de daarbij behorende stukken zes weken ter inzage liggen, van 15 januari tot en met 26 februari 2015 bij het loket Vergunningen, Osdorpplein 1000, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op onze website www.nieuwwest.amsterdam.nl

Zienswijzen

Het ontwerp besluit ligt op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken ter inzage. Eenieder kan gedurende deze terinzagelegging naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp besluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, afdeling Vergunningen, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam. Wij verzoeken u hierbij het OLO-nummer te vermelden.

De belanghebbende die over de ontwerp besluit een zienswijze naar voren heeft gebracht – of de belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht – kan tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de rechtbank Amsterdam.

Amsterdam, 14 januari 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam namens deze, H. Wink Stadsdeelsecretaris van stadsdeel Nieuw-West