Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoirleStaatscourant 2015, 10786Ruimtelijke plannen

Logo Goirle
Ontwerpbestemmingsplan ‘Boschkens fase 6, 1e partiële herziening’, Goirle

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle maakt bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 23 april 2015 het ontwerpbestemmingsplan "Boschkens fase 6, 1e partiële herziening" (NL.IMRO.0785.BP2015001Boschkens-ow01) gedurende zes weken (tot en met 3 juni 2015) voor een ieder ter inzage ligt.

Doel, ligging en begrenzing

De gemeenteraad heeft op 17 september 2013 het bestemmingsplan "Boschkens fase 6" vastgesteld. Binnen dit plangebied ligt het bestemmingsvlak "Woongebied-2". In verband met een gewijzigde stedenbouwkundige verkaveling wordt dit bestemmingsvlak verschoven waardoor de verbeelding wijzigt. Daarnaast vervalt het op de verbeelding weergegeven bouwvlak met de bestemming "Wonen" waarbinnen maximaal 26 woningen kunnen worden gebouwd, en een deel van de verkeersbestemming, die worden vervangen door de bestemming "Natuur". Tenslotte voorziet het plan in aanpassingen van de planregels. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Tilburgseweg (aan de oostzijde), door de A58 en het bedrijfspark "Tradepark 58" (aan de noordzijde), het bestemmingsplan "Boschkens-Surfplas" (aan de westzijde) en door een bosgebied (aan de zuidzijde). Voor de exacte omvang en ligging van het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding (plankaart).

Ter visie en reageren

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp liggen gedurende bovengenoemde termijn ter inzage, op werkdagen van 9.00 tot 12.30, uur in de hal van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 te Goirle en kan dan, of na afspraak, worden ingezien.

Het plan is ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website: www.goirle.nl onder bestemmings- en wijzigingsplannen/ontwerp en op www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Goirle, naar keuze, op de volgende wijze:

  • * schriftelijk (adres: gemeenteraad van Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle), of

  • * mondeling, na afspraak met de behandelend ambtenaar (telefoon 013-5310658).

Goirle, 22 april 2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle, de secretaris, J.M. Tromp.

de burgemeester, M.G. Rijsdorp.