Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2015, 10486Verkeersbesluiten
Naarden, Marktstraat en Cattenhagestraat, afsluiting en parkeerverbod tijdens het Fotofestival op 14 mei, 24 en 25 mei 2015
Logo Naarden
TVBE 1505
Het hoofd van de afdeling Civiele Werken en Groenvoorzieningen;
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Mandaat- en volmachtregeling 2013, volgnummers 69 en 70 waarin het hoofd CWG gemandateerd is tot beslissen over tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van (onderhouds)werkzaamheden en evenementen;
Overwegingen ten aanzien van het besluit
dat er een evenementenvergunning is verleend aan de Stichting Fotofestival voor de periode van 13 mei 2015 tot 21 juni 2015;dat in deze periode de Hemelvaart en het Pinksterweekend vallen;dat het wenselijk is tijdens dit evenement op de momenten dat het meeste publiek wordt verwacht de Marktstraat en Cattenhagestraat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer;dat de afsluiting door de organisatie alleen wordt ingesteld als het publiek ook daadwerkelijk aanwezig is;dat het daardoor niet redelijk is voorgaand aan de afsluiting een parkeerverbod in te stellen;dat het verkeer op een viertal locaties buiten de Vesting wordt geattendeerd op het feit dat er een evenement plaatsvindt in de Vesting;dat het doorgaand verkeer wordt verwezen naar een route om de Vesting heen, te weten Amersfoortsestraatweg-Godelindeweg-Rijksweg-Burg. Jur Visserlaan, Meerstraat, Amsterdamsestraatweg;dat binnen de Vesting het doorgaande verkeer niet omgeleid wordt;dat de hulpdiensten wel een verzekerde doorgang door Naarden Vesting nodig hebben;dat het wenselijk is de Turfpoortstraat tijdens de afsluiting van de straten alleen toegankelijk te maken voor verkeer komend uit de richting van de Westwalstraat en gaand in de richting van de Marktstraat;dat bij de afsluitingen verwezen wordt naar de parkeerplaatsen;dat overleg is gevoerd over deze maatregelen met het bewonersplatform;dat op dinsdag 7 april 2015 overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van politie Gooi en Vechtstreek, namens deze de heer J.D. van Brakel, verkeersadviseur, en hij akkoord gaat met de voorgestelde maatregelen;dat de vermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2.1.a. van de Wegenverkeerswet 1994 met de doelstelling het verzekeren van de veiligheid op de weg;dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer en binnen de grenzen gelegen zijn van de gemeente Naarden;
BESLUIT
 • 1.
  tot het instellen van een geslotenverklaring in de Markststraat, tussen het Turfpoortstraat en de Nieuwe Haven, en in Cattenhagestraat, tussen de Marktstraat en het Burg. Wesselingplein, van 12.00h tot 20.00h;
 
 • 1.
  tot het plaatsen van verkeersborden conform model C2 en model C3 in de Turfpoortstraat met onderbord “Hemelvaart/Pinksterdag 12-20 uur”;
 
 • 1.
  tot het plaatsen van verkeersborden conform model C12 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990;
 
 • 1.
  tot het van kracht laten zijn van voornoemde verkeersmaatregelen zoveel korter of langer als noodzakelijk;
 
 • 1.
  één en ander overeenkomstig de bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte tekening d.d. 07-04-2015, tekeningnummer TVBE 1505.
 
Naarden, 8 april 2015

M. Jonker

Hoofd afdeling Civiele werken en Groen

Mededelingen
Dit besluit is aangekondigd in de Naarder Nieuws van 18 maart 2015 en wordt gepubliceerd in de staatscourant.
Bezwaar- of beroepsclausule
 
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tegen dit besluit bezwaar te maken. Daartoe moet men binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit bij burgemeester en wethouders van Naarden, Postbus 5000, 1410 AA Naarden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het is dus belangrijk in het bezwaarschrift duidelijk te vermelden waarop bezwaar wordt gemaakt.
 
Voor meer informatie over hoe bezwaar te maken, kan een brochure worden opgevraagd bij de telefoniste/receptioniste, telefoonnummer 035-6957811.