Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2015, 10265Verkeersbesluiten
Gemeente Lelystad, verkeersbesluit: Tijdelijk instellen voorrang bij kruising "bouwstraat Warande" - Buizerdweg
Logo Lelystad
Registratienummer: 151010279
Het college van de gemeente Lelystad,
Gelet op:
 • -
  de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;
 • -
  het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt;
Overwegingen:
 • 1.
  De Buizerdweg is een weg met een 60 km snelheidsregime buiten de bebouwde kom.
 • 2.
  Ten behoeve van bouwwerkzaamheden in de wijk Warande wordt een bouwstraat gerealiseerd.
 • 3.
  De bouwstraat heeft een uitstraling van een zijweg, waardoor zonder aanvullende maatregelen verkeer van rechts voorrang zou hebben.
 • 4.
  Ten behoeve van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer op de Buizerdweg is het gewenst dat het bouwverkeer voorrang verleend aan het kruisende verkeer op de Buizerdweg.
 • 5.
  De gewenste maatregel eindigt zodra de bouwwerkzaamheden zijn afgerond en de bouwweg is opgeheven.
 • 6.
  Op grond van het bepaalde in artikel 37 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de in artikel 34 van het BABW bedoelde tijdelijke plaatsing van verkeerstekens en het uitvoeren van tijdelijke maatregelen, indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregelen leiden van langere duur zijn dan vier maanden, dan wel zich regelmatig voordoen.
 • 7.
  Dit verkeersmaatregelenpakket dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit te worden bekrachtigd.
 • 8.
  De betreffende weg is in beheer bij de gemeente Lelystad;
Doel van het besluit:
 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;
Motivering
Ten behoeve van bouw van de Multi Functionele Accommodatie en supermarkt wordt een tijdelijke bouwstraat aangelegd voor bouwverkeer. Deze straat biedt toegang tot de bouwlocaties. De bouwstraat sluit aan op de Buizerdweg, welke dient als verbindingweg tussen Hollandse hout, een basisschool en de Larserdreef.
De Buizerdweg is een weg met een snelheidsregime van maximaal 60 km/pu, buiten de bebouwde kom. De bouwstraat ziet eruit als een zijweg. Dit betekend dat verkeer van rechts voorrang heeft. In principe zou een uitritconstructie bij deze bouwstraat duidelijkheid bieden, maar voor de bereikbaarheid van het bouwterrein niet gewenst.
Het is ten behoeve van de verkeersveiligheid en doorstroming wenselijk dat bij kruising "bouwstraat Warande" - Buizerdweg de voorrang tijdelijk wordt geregeld, waarbij het verkeer van de “bouwstraat Warande” voorrang verleent aan het verkeer op de Buizerdweg.
Belangenafweging
Bij het ontwerpen van deze verkeersmaatregel zijn de belangen van de diverse verkeerscategorieën tegen elkaar afgewogen.
Ten aanzien daarvan is geconcludeerd, dat de veiligheid en doorstroming van het verkeer op de Buizerdweg een hogere prioriteit heeft dan het bouwverkeer.
Niet is te verwachten dat belanghebbenden bij uitvoering van het verkeersmaatregelenpakket onevenredig in hun belangen worden benadeeld of dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke (onveilige) verkeerssituatie zal ontstaan.
Gehoord
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gevoerd met de korpschef.
Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel, registratienummer:- .
Besluit
 • 1.
  Een tijdelijke voorrangskruising in te stellen op de kruising "bouwstraat Warande" - Buizerdweg, waarbij het verkeer op de Buizerdweg voorrang heeft op het verkeer van de "bouwstraat Warande"door plaatsing van borden volgens model B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
 • 2.
  Te bepalen dat dit verkeersbesluit eindigt zodra de bouwwerkzaamheden zijn afgerond en de bouwstraat is opgeheven.
Eén en ander aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;
Lelystad, 7 april 2015
Datum van publicatie: 15 april 2015
Het college van de gemeente Lelystad,
de secretaris.
de burgemeester.
Openbaarmaking en ter visie legging
Het verkeersbesluit ligt voor een ieder van 16 april 2015 tot 29 mei 2015 ter inzage tijdens de openingstijden bij de Stadswinkel.
Bezwaar
Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de digitale Staatscourant en de Flevopost, editie 15 april 2015, verspreidingsgebied Lelystad.
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Gelet op de artikelen 3:45, 6:5 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken bij het college van de gemeente Lelystad.
U doet dat door het sturen van een brief (bezwaarschrift) aan het College van de gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB LELYSTAD.
Het is ook mogelijk een bezwaarschrift in te dienen via het email-formulier op de website van de gemeente Lelystad (www.lelystad.nl). U vindt dit formulier bij digitaal loket/mijn loket(burgers)/bezwaar.
Uw bezwaarschrift moet ondertekend zijn en uw naam- en adresgegevens en de datum bevatten Ook de inhoud van dit besluit en de gronden van uw bezwaar moeten er in staan. Maakt u gebruik van het email-formulier, dan moet u DigiD hebben om uw bezwaar te kunnen ondertekenen. Voor maken van bezwaar hoeft u geen geld aan ons te betalen.
Het indienen van bezwaar schort de uitvoering van het besluit niet op, we kunnen dat gewoon uitvoeren. Als u meent dat uw spoedeisende belangen dat vergen, kunt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank (sector bestuursrecht) een voorlopige voorziening vragen. Het adres van de Rechtbank is Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het voeren van deze procedure moet u griffierecht aan de Rechtbank betalen. U krijgt hiervoor van de Rechtbank een acceptgirokaart.