Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2014, 988Ruimtelijke plannen

Logo Geertruidenberg
Vastgestelde Structuurvisie Geertruidenberg 2030, Geertruidenberg

Het college van de gemeente Geertruidenberg maakt bekend dat op 19 december 2013 de gemeenteraad de Structuurvisie Geertruidenberg 2030 heeft vastgesteld.

Visiedocument

De Structuurvisie Geertruidenberg 2030 actualiseert de bestaande StructuurvisiePlus uit 2000 en heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente. De structuurvisie geeft een beeld van de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente, met als achterliggend doel behoud en ontwikkeling van een aantrekkelijke gemeente, zowel om te wonen, als te werken en te recreëren. De structuurvisie dient niet alleen als toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen onze gemeente, maar zeker ook als inspiratiebron voor die ontwikkelingen.

In de structuurvisie wordt in thema’s aangegeven hoe wij de toekomst van onze gemeente zien. Hierbij besteden we aandacht aan het wonen, het werken, voorzieningen en accommodaties, toerisme en recreatie, landschap, groen en water en infrastructuur. En dan niet in losse delen maar juist in samenhang met elkaar. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma geeft vervolgens op hoofdlijnen weer hoe deze visie gerealiseerd gaat worden.

Ter inzage

De vastgestelde structuurvisie en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 17 januari 2014 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel van het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer. Daarnaast is de structuurvisie beschikbaar op de website van de gemeente en op de landelijke website omtrent ruimtelijke plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Geen bezwaar of beroep

De structuurvisie is geen (voor burgers) bindend juridsich document en derhalve kan tegen het besluit tot vaststelling van de structuurvisie, op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Inwerkingtreding

De structuurvisie treedt in werking op de dag na de bekendmaking.