Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Nieuw-WestStaatscourant 2014, 8447Vergunningen

Logo Amsterdam - Nieuw-West
Ontwerp omgevingsvergunning voor het gebruiken in strijd met een bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van een woongebouw voor 419 studentenwoningen, Amsterdam – Nieuw-West

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West van de gemeente Amsterdam heeft het voornemen om:

  • conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruiken in strijd met een bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van een woongebouw voor 419 studentenwoningen op de locatie Jacques Veltmanstraat 451 tot en met 463 te Amsterdam, OLO 1159909, kadastraal bekend onder gemeente Amsterdam Sloten, sectie D, no. 7969(gedeeltelijk), 6313, 6314, 5713, 4848 en 6547 alsmede;.

  • conform hoofdstuk VIIIa van de Wet Geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen voor wegverkeerslawaai en spoorweglawaai

De ontwerp-omgevingsvergunning (OLO1159909) en de daarbij behorende stukken alsmede het ontwerpbesluit hogere grenswaarden (kenmerk: 2014/INT/00519) en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 27 maart 2014 tot en met 7 mei 2014, voor een periode van zes weken, ter inzage bij:

  • locatie Osdorpplein 1000

Een ieder kan gedurende deze terinzagelegging naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West, afdeling Vergunningen, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam. Wij verzoeken u hierbij het dossiernummer alsmede het onderwerp te vermelden.

Belanghebbenden die over het ontwerp-besluit hogere grenswaarden dan wel over de ontwerp-omgevingsvergunning een zienswijze naar voren hebben gebracht – of de belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht – kan tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de rechtbank Amsterdam.

Amsterdam, 26 maart 2014

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West A. Baâdoud, voorzitter

M. Muller, secretaris