Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2014, 8264Verkeersbesluiten

Logo BoxtelGereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Brugstraat 15

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

OVERWEGENDE

Gelet op het verzoek van mw. M.A.C.J. van den Broek- der Kinderen, om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen nabij haar woning, Brugstraat 15 te Boxtel;

OVERWEGENDE:

dat betrokkene voor een gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking komt;

dat het parkeren nabij haar woning een probleem is;

dat betrokkene hierdoor gedwongen wordt elders te parkeren;

dat daarom een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van verzoekster wenselijk is;

dat de toekenning van deze parkeerplaats aan de geldigheidsduur van de gehandicaptenparkeerkaart is gekoppeld;

dat overleg met de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft plaatsgevonden;

gelet op het bepaalde in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

gezien het raadsbesluit d.d. 27 maart 1997, waarbij aan hun college, de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is gedelegeerd;

B E S L U I T E N

  • 1.Door plaatsing van het verkeersbord model E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en onderbord met kenteken ‘TP-VV-08’, conform bijgaande situatietekeningnr.201410-01, een parkeerplaats te reserveren.

  • 2.dit besluit in afschrift mede te delen aan:

    • a.Politie Team Boxtel.

Boxtel, 12 maart 2014

Namens Burgemeester en wethouders,,

Ir. F. Fastenau

Hoofd afdeling Openbare Ruimte

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Boxtel, Postbus 10000, 5280 DA Boxtel.

Inzage

Het verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt gedurende de bezwarentermijn in de leeshoek van het gemeentehuis, ingang Markt. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en ook op woensdag en donderdag van 17.00 tot 19.30 uur.