Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2014, 813Vergunningen

Logo Amsterdam - Zuid
Kennisgeving OLO 841033, Amsterdam-Zuid

Het wijzigen van de begane grond en kelder van het gebouw Cornelis Anthoniszstraat 16, met bestemming daarvan tot woning.

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voornemens zijn om een omgevingsvergunning te weigeren voor de volgende activiteit op het adres Cornelis Anthoniszstraat 16-H (OLO 841033):

  • het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met planologische regeling, (artikel 2.1, lid 1, onder c, Wabo).

Inzien weigering omgevingsvergunning enkel op verzoek

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 9 januari 2014 gedurende zes weken in te zien op afspraak.

Om de stukken in te zien, kunt u een verzoek indienen via e-mail vergunningen@zuid.amsterdam.nl. Het inzien van de stukken kan op maandag, dinsdag of woensdag:

  • tussen 8.30 en 12.00 uur, of:

  • tussen 14.00 en 16.00 uur.

Voor uw verzoek hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

  • Het dossiernummer en het adres van het betreffende besluit (dit staat in de publicatie).

  • De publicatiedatum van het besluit.

  • Uw voorkeur voor een dag en tijdstip (binnen de bovengenoemde dagen en tijden).

De afspraak vindt altijd plaats op het stadsdeelkantoor Tripolis, aan het Burgerweeshuispad 301.

De ontwerpbeschikking kunt u ook bekijken via onze internetsite www.zuid.amsterdam.nl/publicaties, onder “Stukken ter inzage”.

Zienswijze

Gedurende genoemde periode kan een ieder een zienswijze met betrekking tot deze aanvraag schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Voor uw mondelinge reactie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen.

Amsterdam, 9 januari 2014

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, P.P.J. Slettenhaar stadsdeelvoorzitter

H.J.M. Wink stadsdeelsecretaris