Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TeylingenStaatscourant 2014, 8040Verkeersbesluiten

Logo Teylingen Tijdelijk parkeerverbod Loosterweg e.o. te Voorhout ten tijde van musical De Zwarte Tulp

Het Hoofd van de afdeling Gemeentewerken van de gemeente Teylingen

Vereiste van besluit

- Krachtens het bepaalde (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het bepaalde in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

- Krachtens het Mandaatstatuut Teylingen 2012 d.d. 20 december 2011, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Belangenafweging en motivering

- Van 9 april t/m 11 mei 2014 wordt de musical “De Zwarte Tulp” een aantal malen opgevoerd in het pand van de fa. Moolenaar aan de Loosterweg 33 te Voorhout.

- Tijdens voorstellingen zijn ca. 200 crewleden en ca. 1.150 man publiek aanwezig.

- De musical speelt op het moment dat het bedrijf niet operationeel is waardoor het buitenterrein beschikbaar is voor parkeren van crew, fietsparkeren, manoeuvre van taxi’s en pendelbussen. Door bezoekers er niet te laten parkeren blijft het terrein voldoende beschikbaar voor een verantwoorde inzet van hulpdiensten in geval van calamiteiten.

- Voor parkeren van de bezoekers is een externe parkeeroplossing gerealiseerd bij de Keukenhof waarbij pendelbussen ingezet worden. Hierover heeft de organisatie van de musical afspraken gemaakt met de Keukenhof.

- Pendelbussen worden ook ingezet tussen de locatie en enkele NS stations.

- Over de terreininrichting en verkeersmaatregelen is overlegd met de evenementencoördinatoren van brandweer en politie, de verkeersadviseur van de politie en de wegbeheerders gemeente Teylingen en Lisse en provincie Zuid Holland.

- De hulpdiensten achten het noodzakelijk een parkeerverbod in te stellen op de wegen rond het theater om bereikbaarheid en veiligheid voor het verkeer en hulpdiensten te garanderen. Deze wegen zijn smal, formeel is parkeren op de rijbaan toegestaan. In een normale situatie wordt er niet geparkeerd op deze wegen, gezien het evenement is het nodig dit tijdens de voorstellingen te voorkomen.

- Voor het parkeerverbod worden klapborden met een gele achtergrond gebruikt die voor het evenement worden opengeklapt en na afloop worden dichtgeklapt en vergrendeld. Verder zet de organisatie verkeersregelaars in t.b.v. het parkeerverbod.

- Doordat de organisatie parkeerverbodsborden plaatst en verkeersregelaars inzet die toezien op het parkeerverbod kan de politie handhavend optreden. Zo is afgesproken in het overleg.  

- Op de bijgevoegde tekening is te zien waar borden en verkeersregelaars ingezet worden.

- Het tijdelijke parkeerverbod geldt op de volgende tijden:

datum / aanvangstijd voorstelling / begin parkeerverbod / einde parkeerverbod / opmerking

 

woensdag 9 april 2014 / 20:15 / 18:00 / 23:30 / try-out

donderdag 10 april 2014 / 20:15 / 18:00 / 23:30 / try-out

vrijdag 11 april 2014 / 20:15 / 18:00 / 23:30 / première

zaterdag 12 april 2014 / 20:15 / 18:00 / 23:30 / avond

zondag 13 april 2014 / 14:15 / 12:00 / 17:30 / matinee

maandag 14 april 2014 / 20:15 / 18:00 / 23:30 / avond

dinsdag 15 april 2014 / 20:15 / 18:00 / 23:30 / avond

donderdag 17 april 2014 / 20:15 / 18:00 / 23:30 / avond

vrijdag 18 april 2014 / 20:15 / 18:00 / 23:30 / avond

zaterdag 19 april 2014 / 20:15 / 18:00 / 23:30 / avond

zondag 20 april 2014 / 14:15 / 12:00 / 17:30 / matinee

donderdag 24 april 2014 / 20:15 / 18:00 / 23:30 / avond

vrijdag 25 april 2014 / 20:15 / 18:00 / 23:30 / avond

zaterdag 26 april 2014 / 20:15 / 18:00 / 23:30 / avond

zondag 27 april 2014 / 14:15 / 12:00 / 17:30 / matinee

donderdag 1 mei 2014 / 20:15 / 18:00 / 23:30 / avond

vrijdag 2 mei 2014 / 20:15 / 18:00 / 23:30 / avond

zaterdag 3 mei 2014 / 20:15 / 18:00 / 23:30 / avond

zondag 4 mei 2014 / 14:15 / 12:00 / 17:30 / matinee

donderdag 8 mei 2014 / 20:15 / 18:00 / 23:30 / avond

vrijdag 9 mei 2014 / 20:15 / 18:00 / 23:30 / avond

zaterdag  10 mei 2014 / 20:15 / 18:00 / 23:30 / avond

zondag  11 mei 2014 / 14:15 / 12:00 / 17:30 / matinee

- Voor de weekenddagen geldt dat avond- naar middagvoorstellingen gewijzigd kunnen worden en andersom, de genoemde tijden wijzigen dan overeenkomstig mee.

- Verder wordt parkeerbewegwijzering naar de Keukenhof geplaatst in de wijde omgeving (N206, N443, N208) en in het gebied rond het theater. Er is geen verkeersbesluit voor nodig, het is wel een maatregel die het resultaat is van het overleg met hulpdiensten en wegbeheerders.

- De organisatie van de musical heeft overlegd met de omwonenden. Dit leidde tot aanpassing van de parkeersituatie naar de situatie beschreven in dit verkeersbesluit.

- Het besluit is besproken met de politie, hun Verkeersadviseur adviseert positief.

- De gemeente Teylingen is beheerder van het betrokken weggedeelte.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik

  • 1.Door het aanbrengen van verkeerstekens volgens bijlage I van het RVV 1990 conform de bijgevoegde tekening de volgende verkeersmaatregel vast te stellen:

  • 2.Door het plaatsen van borden E01-ZB met onderborden “evenement” en OB304 een tijdelijke parkeerverbodszone in te stellen op de Loosterweg, Drechsberg, Berg en Daal en Johan Speelmanweg te Voorhout conform de bijgevoegde tekening op de hierboven genoemde tijden;

  • 3.Dit besluit te publiceren in een plaatselijk huis-aan-huisblad en digitaal te publiceren via de digitale Staatscourant;

  • 4.Dit besluit te zenden aan de Verkeersadviseur van de Politie Hollands-Midden.

Teylingen 12 maart 2014

Namens burgemeester en wethouders van Teylingen,
Namens deze, C. Stoffer
afdelingshoofd Gemeentewerken

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

  • - Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van deze bekendmaking op de digitale Staatscourant, tegen het hiervoor genoemde besluit een schriftelijk gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout;

  • - Het indienen van een bezwaarschrift heeft op het betreffende besluit geen schorsende werking.

  • - Indieners van een bezwaarschrift kunnen de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist. Dit verzoek moet eveneens gemotiveerd zijn en worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Een kopie van het ingediende bezwaarschrift moet hierbij worden meegezonden.