Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2014, 7713Vergunningen

Logo Amsterdam - Zuid
Mededeling beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure) en aanverwant besluit wegonttrekking Gelderlandplein, Amsterdam - Zuid

De transformatie en uitbreiding van het winkelcentrum Gelderlandplein (fase 2 en 3)

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning, met OLO-nummer: 813757, gaat verlenen voor de volgende activiteiten:

  • het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub c, Wabo);

  • het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo);

Aanverwante besluiten

Ten behoeve van de realisatie van bovengenoemd project is het tevens nodig om op grond van artikel 9 van de Wegenwet een deel van het openbaar terrein gelegen rondom het huidige en uit te breiden winkelgebied Gelderlandplein te onttrekken aan de openbaarheid.

Terinzagelegging

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken en het besluit wegonttrekking Gelderlandplein en alle bijbehorende stukken liggen van maandag 24 maart tot en met vrijdag 9 mei 2014 tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentrum op het stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923, geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Bovendien is de informatiebalie op donderdagavond tot 20.00 uur geopend.

De beschikking met bijbehorende stukken en het besluit wegonttrekking Gelderlandplein met bijbehorende stukken kunnen tevens digitaal bekeken worden via onze internetsite www.zuid.amsterdam.nl/publicaties , onder ’Stukken ter inzage’.

Beroep

Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, beroep instellen bij de rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Om beroep in te kunnen stellen, dient wel een zienswijze tegen het ontwerpbesluit te zijn ingediend of er moeten gegronde redenen zijn waarom dit niet is gebeurt. Een kopie van het bestreden besluit moet bijgevoegd worden.

Van de indiener van het beroepschrift wordt een griffierecht geheven door de griffier van de rechtbank. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan de indiener van het beroepschrift om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Ook voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Amsterdam, 20 maart 2014

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, P.P.J. Slettenhaar Stadsdeelvoorzitter

Y.N. Jakobs waarnemend stadsdeelsecretaris