Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2014, 7628Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Aanwijzen van een gedeelte van de Weelhoekweg te Borssele als verplicht fietspad

2014008257

Betreft: Aanwijzen van een gedeelte van de Weelhoekweg, tussen de Wilheminahofweg en de Weelweg/Ossenweg te Borssele, als verplicht fietspad.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Weelhoekweg, gelegen tussen de Zeedijk en de Wilhelminahofweg te Borssele, gecategoriseerd is als erftoegangsweg-B;

 • -dat ondanks de verbetering van de ontsluiting van de kern Borssele via de Kaaiweg en de Weelhoekweg (tussen de Kaaiweg en de Wilhelminahofweg), er nog bijna 600 motorvoertuigen per werkdag over de Weelhoekweg (tussen de Wilhelminahofweg en de Weelweg/Ossenweg) naar de Europaweg-Oost rijden;

 • -dat dit een ongewenste situatie is;

 • -dat in december 2008 een intentieverklaring is gesloten tussen de provincie Zeeland, de gemeente Borsele, het voormalig waterschap Zeeuwse Eilanden , Zeeland Seaports N.V. en N.V. EPZ;

 • -dat in deze intentieverklaring een maatregelenpakket is opgenomen inzake de aanpassing van de wegenstructuur in het buitengebied van de kern Borssele;

 • -dat een van deze maatregelen het afsluiten voor gemotoriseerd verkeer van de Weelhoekweg en de Ossenweg betreft;

 • -dat het daardoor gewenst is om de Weelhoekweg, tussen de Wilhelminahofweg en de Weelweg/Ossenweg af te waarderen tot fietspad;

 • -dat het, gelet op het geringe aantal motorvoertuigen dat per werkdag over de Ossenweg rijdt (20), op dit moment niet noodzakelijk is om deze weg af te sluiten voor motorvoertuigen;

 • -dat als uit monitoring van de verkeersintensiteit blijkt dat er per werkdag meer dan 250 motorvoertuigen op de Ossenweg rijden de fysieke afsluiting van deze weg opnieuw zal worden overwogen;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 21-02-2014);

besluit:

-tot het aanwijzen van een gedeelte van de Weelhoekweg, tussen de Wilheminahofweg en de Weelweg/Ossenweg te Borssele, als verplicht fietspad, door het plaatsen van borden G11 en G12, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform de bijgevoegd bordenplan (07-02-2014).

Middelburg, 11 maart 2014.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. A.G. Marinisse

adjunct afdelingshoofd Beleid

Waterkeringen en Wegen