Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2014, 755Ruimtelijke plannen

Logo Alphen-ChaamVaststelling bestemmingsplan Baarlesebaan 10 Alphen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 14 november 2013 het bestemmingsplan ‘Baarlesebaan 10 Alphen’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1723.bpbaarlesebaan10-on met de bijbehorende bestanden, ongewijzigd heeft vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad tevens besloten om op grond van artikel 6.12 van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen omdat de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een anterieure overeenkomst is verzekerd.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de vergroting van het bouwvlak van het agrarische bedrijf gevestigd aan de Baarlesebaan 10 te Alphen. Het raadsbesluit ligt met bijbehorende stukken met ingang van 14 januari tot en met 24 februari 2014 voor eenieder ter inzage bij de frontoffice in het gemeentekantoor te Alphen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 013-5086666 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Tevens is het plan raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.alphen-chaam.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de inzagetermijn kan beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep is ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling tevens worden verzocht een voorlopige voorziening (schorsing) te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Het instellen van beroep is mogelijk voor een belanghebbende:

  • 1.die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad;

  • 2.die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Baarlesebaan 10 Alphen, treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de genoemde beroepstermijn van zes weken. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de genoemde Afdeling, treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.