Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2014, 753Overig

Logo Alphen-ChaamAanmeldingsnotitie MER voor de wijziging van een vleeskalveren/zoogkoeien en schapenbedrijf naar een vleeskuikenbedrijf op Het Sas 3-13 te Alphen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 7 augustus 2013 heeft Rooplu Holding BV (C. de Rooij) voor de locatie Het Sas 3 en 13 te Alphen een Aanmeldingsnotitie MER ingediend waaruit blijkt dat het bedrijf voornemens is haar veehouderij te wijzigen van vleeskalveren/zoogkoeien en schapen naar vleeskuikens.

Naar de mening van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam leidt de voorgenomen activiteit niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam hebben daarom besloten dat voor deze activiteit geen bijzondere omstandigheden aanwezig zijn waarvoor een milieueffectrapportage (MER) behoeft te worden opgesteld alvorens door hen een beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de voorgenomen activiteit.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf dinsdag 14 januari 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Alphen. Na het maken van een afspraak kunnen stukken worden ingezien.