Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2014, 7336Verkeersbesluiten

Logo Sittard-GeleenGemeente Sittard-Geleen - Verkeersbesluit voor het realiseren van een zebrapad - Cavaleriestraat / Hulsestraat

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen maken onderstaande verkeersmaatregelen bekend voor het realiseren van een zebrapad op de Cavaleriestraat in Sittard.

V erkeers maatregel en

1. Op het kruispuntplateau Cavaleriestraat – Hulsestraat in Sittard een voetgangersoversteekplaats realiseren volgens de bij het besluit gevoegde foto en tekening.

2.In beide richtingen plaatsen van bord ‘Voetgangersoversteekplaats’ (bord L02) nabij de witte belijning.

Overwegingen

De directie van basisschool Loedoes wil graag een zebrapad op de kruising van de Hulsestraat met de Cavaleriestraat omdat hier behoefte aan is van leerlingen die vanuit het oostelijk gedeelte van Hoogveld komen. De kruising is reeds voorzien van een kruispuntplateau.

Uit het oogpunt van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, goede doorstroming op wegen, de bescherming van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan, het waarborgen van de vrijheid van verkeer, alsmede het voorkomen van door verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder en schade zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a t/m d, artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt het noodzakelijk geacht om op de Cavaleriestraat een voetgangersoversteekplaats te realiseren.

De Cavaleriestraat is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en liggen binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

De zebra komt op een veel door schoolkinderen gebruikte route en is daarom belangrijk voor de veiligheid.

Inzage en bezwaar

Wilt u het verkeersbesluit met alle bijbehorende stukken inzien? Dat kan van donderdag 20maart2014 tot en met woensdag 30 april 2014. Bij de balie Vergunningen in de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Afspraak maken kan ook: van maandag t/m donderdag van 12.00 tot 17.00 uur en donderdag van 17.00 tot 19.00 uur.

Indien u als belanghebbende het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, kunt u hiertegen gedurende de ter inzagelegging een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar het college van B&W, Postbus 18, 6130 AA  SITTARD. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en de gronden van het bezwaar.