Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rotterdam - Hillegersberg-SchiebroekStaatscourant 2014, 7324Verkeersbesluiten

Logo Rotterdam - Hillegersberg-SchiebroekDeelgemeente Hillegersberg - Schiebroek - besluit verkeersmaatregel - aanwijzen oplaadpunt Alyda van Spangensingel thv pandnummer 13

5 maart 2014, Z-05317

het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hillegersberg - Schiebroek

Overwegingen ten aanzien van het besluit

• dat in het kader van het Rotterdamse programma ‘Rotterdam elektrisch’ het elektrisch vervoer wordt bevorderd;

• dat het stimuleren van elektrische mobiliteit tot een van de actiepunten behoort uit het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde ‘Programma Duurzaam’;

• dat het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt;

• dat een dergelijk oplaadpunt onder meer gerealiseerd kan worden door de inrichting van een parkeerplaats op de Alyda van Spangensingel te Rotterdam;

• dat er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen;

• dat het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als zijnde een parkeerplaats die als specifiek doel heeft het opladen van elektrische voertuigen;

• dat dit betekent dat er per oplaadpaal twee parkeerplaatsen benodigd zijn waarop de elektrische voertuigen zich kunnen opstellen om op te laden;

• dat het wenselijk is twee parkeerplaatsen bij de oplaadpaal aan de Alyda van Spangensingel, ter hoogte van pandnummer 13 te Rotterdam aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;

• dat er voor deze locatie inmiddels meerdere aanvragen zijn ontvangen en de eigenaren deze oplaadpaal kunnen delen.

• dat de maatregel, gelet op artikel 2 lid 1 sub c. van de Wegenverkeerswet, strekt tot:

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

• dat overleg heeft plaats gevonden met de regiopolitie Rotterdam - Rijnmond, waarbij te kennen is gegeven dat met de voorgestelde verkeersmaatregel wordt ingestemd;

gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens de deelgemeenteverordening 2012 (Gemeenteblad 2012, nummer 58) en de bijbehorende bevoegdhedenlijst (Gemeenteblad 2012, nummer 73);    

BESLUIT

  • 1.twee parkeerplaatsen, bij de oplaadpaal aan de Alyda van Spangensingel te Rotterdam, ter hoogte van pandnummer 13, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;

 

  • 2.dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van de borden E4 met onderbord met daarop de tekst 'Opladen elektrische voertuigen' alsmede met onderbord OB501, volgens bijlage I van het RVV 1990, te plaatsen.

 

 Dit besluit wordt op de voor de deelgemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

 

Rotterdam,

het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hillegersberg - Schiebroek

namens deze, H. Keizer
Secretaris

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van deelgemeente Hillegersberg - Schiebroek.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener

- datum bezwaarschrift

- de gronden van het bezwaar

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hillegersberg - Schiebroek,

t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 34020, 3005 GA te Rotterdam.

Faxnummer deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek: (010) 4185312.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op:

www.rotterdam.nl -> gemeenteloket -> onlineproducten -> formulier "digitaal bezwaar".

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.