Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2014, 7204Verkeersbesluiten

Logo BestOntwerp verkeersbesluit verwijderen voetgangersoversteekplaats Hoofdstraat (t.h.v. Kerkstraat)

Eigen kenmerk: IN14-01069

Burgemeester en wethouders,

Overwegende,

dat de Hoofdstraat binnen de bebouwde kom van Best is gelegen;

dat de Hoofdstraat van oudsher een verbindingsweg St. Oedenrode – Best – Oirschot is geweest;

dat de weg mede daarom met een breed profiel is uitgevoerd;

dat de functie van verbindingsweg al jaren geleden is overgenomen door de Ringweg;

dat een deel van de Hoofdstraat in 2014 wordt gereconstrueerd;

dat de weg wordt uitgevoerd met een middelste rijloper van 3,50 meter breed, met stroken in een afwijkende bestrating van 1,25 meter breed aan beide zijden;

dat het te reconstrueren deel van de Hoofdstraat is gecategoriseerd als erftoegangsweg en er al een maximumsnelheid van 30 km/u geldt, die door de nieuwe inrichting ook wordt afgedwongen;

dat op de Hoofdstraat een voetgangersoversteekplaats is gelegen ter hoogte van de Kerkstraat;

dat in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan is vastgelegd dat in verblijfsgebieden terughoudend wordt omgegaan met het terugplaatsen van bebording en markering;

dat voetgangers in de gereconstrueerde Hoofdstraat veiliger en gemakkelijker overal kunnen oversteken door het smallere wegprofiel en de lagere snelheid van het verkeer;

dat er gelet op het bovenstaande geen noodzaak meer is om in de nieuwe situatie nog voetgangersoversteekplaatsen op de Hoofdstraat aan te leggen; 

dat hieromtrent overleg met de Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, afdeling B.O.S., is gevoerd en de politie positief heeft geadviseerd;

dat de bovengenoemde weg in eigendom, onderhoud en beheer is bij de gemeente;

dat het afdelingshoofd van de afdeling Uitvoering bij besluit door ons is gemandateerd verkeersbesluiten te nemen; 

gelet op de artikelen 15 en 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet, artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan – Beleidsnota – Waar willen we naartoe? (februari 2008);

BESLUITEN

dat de voetgangersoversteekplaats op de Hoofdstraat ter hoogte van de Kerkstraat wordt opgeheven door middel van het verwijderen van borden, nummer L2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, en het verwijderen van de bijbehorende markering, een en ander zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

Best, 10 maart 2014

Burgemeester en wethouders,
Namens deze, dhr. ir. E.J. Jansen
afdelingsmanager Uitvoering

Mededelingen

Zienswijze

Het ontwerp verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na de publicatie in de Staatscourant voor één ieder ter inzage bij de receptie gedurende de openingstijden van het gemeentehuis te Best.

Tegen dit ontwerp verkeersbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Best. U kunt uw zienswijze sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Best, postbus 50, 5680 AB Best.