Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2014, 6216Verkeersbesluiten

Logo Lansingerland Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Noordeindseweg 33.

T 14.01910

Burgemeester en wethouders van Lansingerland;

overwegende het volgende:

Inleiding

De heer Vonk, Noordeindseweg 33 2651 LD Berkel en Rodenrijs heeft een verzoek ingediend om

nabij de woning een parkeerplaats te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Wetgeving

Volgens de Wegenverkeerswet (WVW 1994, art. 2) kunnen regels worden vastgesteld met het doel tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

 • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

Om deze doelen te bereiken kan het nodig zijn om verkeersmaatregelen te treffen. Artikel 15, 1e lid, van de WVW 1994 stelt dat voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en onderborden een verkeersbesluit moet worden genomen. Dit geldt wanneer hierdoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het 2e lid van het artikel stelt dat een verkeersbesluit moet worden genomen wanneer verkeersmaatregelen op of aan de weg leiden tot een wijziging van de inrichting van de weg of wanneer verkeersmaatregelen leiden tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer. Dit geldt wanneer de maatregelen leiden tot een beperking of een uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of het weggedeelte gebruik kan maken.

Verkeersmaatregelen en argumentatie

De heer Vonk is mindervalide en het is wenselijk dat de afstand van de woning naar de auto zo gering mogelijk is. De plaatselijke situatie is niet zodanig dat kan worden gegarandeerd dat betrokkene de auto altijd binnen een afstand van 100 meter van de woning kan parkeren. Na medisch advies is gebleken dat betrokkene voldoet aan de criteria, die ingevolge de ministeriële richtlijnen voor de gehandicaptenparkeerkaart worden gehanteerd en dat een gehandicaptenparkeerplaats noodzakelijk wordt geacht op de locatie, zoals dit op de bij dit besluit horende situatietekening is aangegeven.

De maatregelen worden genomen teneinde de veiligheid en de vrijheid van het verkeer te waarborgen.

Situering en beheer van de wegen

De Noordeindseweg ligt binnen de bebouwde kom van de gemeente Lansingerland (Berkel en Rodenrijs)

en is bij deze gemeente in beheer en onderhoud.

Overleg met politie

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft in de Verkeersadviesgroep van de gemeente Lansingerland overleg plaatsgevonden met de politie Rotterdam-Rijnmond, district Noord. Deze heeft positief geadviseerd over de verkeersmaatregel.

Bevoegdheid tot het nemen van het besluit

De teamleider Beheer is in het geldende mandaatregister door het college gemandateerd tot het nemen van een besluit. Gelet op het vorenstaande en het bepaalde in de

Wegenverkeerswet en de uitvoeringsregelen van die wet is tot het onderstaande besluit gekomen.

Besluit:

 • I.door plaatsing van het bord E6, gehandicaptenparkeerplaats, van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord “32-SBF-3”, en het aanbrengen van een kruismarkering op het wegdek van de parkeerplaats nabij Noordeindseweg 33 in de kern Berkel en Rondenrijs, een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen voor de heer Vonk, één en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit horende situatieschets;

 • II.Dit besluit bekend te maken door publicatie in de Staatscourant en in de Heraut;

 • III.Een kopie van dit besluit te zenden aan:

 • a.Politie Rotterdam-Rijnmond, District Noord Berkel en Rodenrijs, Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam

 • b.de afdeling Beheer & Onderhoud, wijkbeheerders (digitaal);

 • c.de afdeling Beheer & Onderhoud, J. Jacobs (digitaal);

 • d.de taakverdeler EZ & WZ /WMO (digitaal);

 • e.de afdeling publiekszaken, Wilma van Opstal (2 x inclusief formulier ter inzage legging)

 • f.De heer Vonk, Noordeindsewweg 33 2651 LD Berkel en Rodenrijs

  Gemeente Lansingerland, 7 februari 2014

  Namens burgemeester en wethouders van Lansingerland,

  Marco van der Sloot

  teamleider Team Beheer

Bent u het niet eens met dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem altijd eerst contact op met de gemeente. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift hoeft te schrijven. Medewerkers van de gemeente nemen samen met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Lansingerland. Let u er wel op, dat u het bezwaar indient binnen de wettelijke termijn.

Het adres voor het indienen van schriftelijk bezwaar is:

College van burgemeester en wethouders van gemeente Lansingerland

Postbus 1

2650 AA Berkel en Rodenrijs

Of voor het indienen van digitaal bezwaar: zie www.lansingerland.nl onder het kopje ‘formulieren’.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn, zijnde zes weken na verzenddatum. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

uw naam en adres

de datum van uw bezwaarschrift

het nummer van deze brief, of stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

waarom u het niet eens bent met ons besluit

uw handtekening

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam. Er moet dan wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Het adres is:

Rechtbank Rotterdam

Sector bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.