Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2014, 6113Overig

Logo Amsterdam - Zuid
Vaststelling beschikking Hogere waarden Wet Geluidhinder bestemmingsplan Olympiakanaal-Zuid, Amsterdam – Zuid

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend, op grond van het bepaalde in artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht, dat hogere grenswaarden zijn vastgesteld als bedoeld in de Wet geluidhinder voor de geluidsbelasting op de rand van geluidsgevoelige terreinen.

Het betreffen terreinen gelegen binnen het plangebied van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Olympiakanaal-Zuid, waarbij een viertal nieuwe geluidsgevoelige terreinen mogelijk worden gemaakt. Het gaat om vier ligplaatsen van woonboten.

Afwijkende termijn

Het besluit van het dagelijks bestuur gaat gepaard met de vaststelling van een bestemmingsplan. Daarom begint de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het besluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder, in afwijking van artikel 6:8 van de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan; zijnde 11 maart 2014. De beroepstermijn duurt zes weken en eindigt daarom op 21 april 2014.

Het besluit (met bijbehorende onderbouwing) kunt u tijdens de terinzagelegging inzien bij onze informatiecentra op de stadsdeelkantoren President Kennedylaan 923, geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond tot 20.00 uur.

Beroep

Op grond van artikel 146 van de Wet geluidhinder, hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer en in samenhang met artikel 6:8 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet u in tweevoud versturen aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Als een belanghebbende gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Amsterdam, 6 maart 2014

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid Y.N. Jakobs waarnemend stadsdeelsecretaris

P.P.J. Slettenhaar stadsdeelvoorzitter