Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2014, 6111Vergunningen

Logo Amsterdam - Zuid
Mededeling beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure): Ceintuurbaan 214, Amsterdam - Zuid

Het gebruiken van de tuin aan de achterzijde als kinderspeelruimte ten behoeve van de toekomstige kinderopvang op de begane grond van het gebouw Ceintuurbaan 214.

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit op het adres Ceintuurbaan 214 (OLO 105202):

  • Het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met planologische regeling, (artikel 2.1, lid 1, onder c, Wabo).

Terinzagelegging

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 10 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage bij ons informatiecentrum op het stadsdeelkantoor aan de President Kennedylaan 923, 1079 MZ te Amsterdam geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Bovendien is de informatiebalie op donderdagavond tot 20.00 uur open.

Het besluit en de bijbehorende stukken kunnen tevens bekeken worden via onze internetsite www.zuid.amsterdam.nl /publicaties, onder ‘Stukken ter inzage’, en op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0363.K1402PBSTD-VG01).

Beroep

Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd (overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, onderdeel a van de Algemene wet bestuursrecht), beroep instellen bij de rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Amsterdam, 6 maart 2014

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, P.P.J. Slettenhaar stadsdeelvoorzitter

Y.N. Jakobs waarnemend stadsdeelsecretaris