Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Nieuw-WestStaatscourant 2014, 6081Overig

Logo Amsterdam - Nieuw-West
Besluit hogere waarden krachtens de Wet geluidhinder Laan van Vlaanderen, Amsterdam – Nieuw-West

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West van de gemeente Amsterdam maakt bekend om overeenkomstig hoofdstuk VIIIa van de Wet Geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hogere waarden vast te stellen.

De vaststelling van hogere waarden ziet op de transformatie van het kantoorgebouw aan de Laan van Vlaanderen 141 naar 14 woningen en een commerciële/maatschappelijke ruimte.

De vaststelling is nodig aangezien de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai de voorkeursgrenswaarde krachtens de Wet Geluidhinder overschrijdt.

Het besluit hogere waarden met bijbehorende stukken ligt met ingang van 6 maart tot en met 17 april 2014 voor belanghebbenden ter visie bij de volgende locatie van stadsdeel Nieuw-West: Osdorpplein 1000 te Amsterdam.

De locatie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur. Hier kunt u ook terecht als u vragen heeft over het plan of de procedure.

Amsterdam, 5 maart 2014

Namens het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West, Hoogachtend, A. Baâdoud, voorzitter

M. Muller, secretaris

Beroep

Ingevolge het gestelde in artikel 8:1, juncto artikel 8:7, juncto artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Een beroepschrift dient de gronden van het beroep te vermelden en een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht. Het beroepschrift moet zijn voorzien van een datum en naam, adres en handtekening van de belanghebbende. Dient iemand anders namens u een beroepschrift in, dan dient deze een volmacht van u mee te sturen.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de behandeling van het beroepschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt het beroepschrift, of het verzoek om een voorlopige voorziening ook indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . U moet dan wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.