Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierStaatscourant 2014, 5738Verkeersbesluiten

Logo Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierVerkeersbesluit Westfriesedijk, gemeente Hollands Kroon

Het hoogheemraadschap heeft een verkeersbesluit vastgesteld voor een gedeelte van de Westfriesedijk te Winkel en enkele aansluitende weggedeelten in de gemeente Hollands Kroon

De Westfriesdijk te Winkel tussen de Hartweg en de N239 is in het Wegenbeleidsplan van het hoogheemraadschap aangeduid als gebiedsontsluitingsweg. De weg voldoet echter voor wat betreft de inrichting nog niet aan de bijbehorende uitgangspunten van ‘Duurzaam veilig’. Eén van die uitgangspunten is dat op een gebiedsontsluitingsweg het fiets-/bromfietsverkeer wordt gescheiden van het overige verkeer om de verkeersveiligheid te bevorderen. Langs de Westfriesedijk was nog geen fiets-/bromfietspad aanwezig. Het hoogheemraadschap verandert daarom de inrichting van het gedeelte tussen de Hartweg en de N 239 en legt daarbij een fiets-/bromfietspad aan. In verband met de herinrichting heeft de gemeente Hollands Kroon een omgevingsvergunning verleend. Tevens heeft het hoogheemraadschap hiervoor een projectplan vastgesteld. In verband met de uitvoering van de verkeersmaatregelen is het verkeersbesluit vastgesteld.

De verkeersmaatregelen betekenen onder meer dat:

  • het aan te leggen pad langs de rijbaan van de Westfriesedijk wordt aangewezen als verplicht fiets-/bromfietspad;

  • de maximumsnelheid op de Westfriesedijk 80 km/uur wordt, met uitzondering van het gedeelte bij de kruising met de Dorpsstraat waar de maximumsnelheid 50 km/uur wordt;

  • er een inhaalverbod wordt ingesteld, waarbij het inhalen van landbouwverkeer wel is toegestaan;

  • de voorrangsregeling langs de Westfriesedijk wordt aangepast aan de nieuwe inrichting.

Het verkeersbesluit wordt genomen uit het oogpunt van:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.

Inwerkingtreding en inzage

Het verkeersbesluit treedt in werking met ingang van de dag nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, is verstreken.

Het verkeersbesluit met bijbehorende tekeningen kan worden ingezien via de bij deze mededeling gevoegde bijlagen: https://verkeersbesluiten.overheid.nl/DocumentBijlagen/DocumentBijlageDownloaden?bijlageId=10367

Beroep

Bij de voorbereiding van dit besluit is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde Uniforme openbare voorbereidingsprocedure toegepast.

Tegen het verkeersbesluit kan geen bezwaar worden gemaakt, maar staat uitsluitend beroep bij de Rechtbank open. Beroep staat open voor belanghebbenden die eerder zienswijzen op het ontwerp-verkeersbesluit naar voren hebben gebracht en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen op het ontwerp-verkeersbesluit naar voren hebben gebracht.

Beroep kan worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland, Locatie Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste naam en adres van de indiener, dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep, bevatten. Als u beroep instelt moet u griffierecht betalen. Een ingediend beroep schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor dient u zich te richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank met een verzoek om voorlopige voorziening.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met mevrouw M. Bregman van het hoogheemraadschap, telefoon 072-582 8282.