Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2014, 5271Verkeersbesluiten

Logo UdenVerkeersbesluit afsluiten St. Janstraat-Birgittenissenstraat

GELET OP

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

De bevoegdheid van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden tot het nemen van verkeersbesluiten, als bedoeld in het eerste lid sub d. van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, en het besluit van 1 januari 2011 van het College tot mandatering van deze bevoegdheid aan het hoofd van de afdeling Openbare Werken alsmede de bevoegdheid tot de plaatsing of verwijdering van verkeerstekens ingevolge paragraaf 4 van het BABW;

OVERWEGENDE

Dat op grond van het bepaalde in artikel 12 BABW

UIT HET OOGPUNT VAN

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg (artikel 2, lid 1, sub a);

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers (artikel 2, lid 1, sub b);

 • de openbare orde en veiligheid (artikel 172 Gemeentewet)

IS HET GEWENST OM

Een gedeelte van de St.Janstraat en een gedeelte van de Birgittinessenstraat in verband met de handhaving van de openbare orde en veiligheid en het beschermen van weggebruikers en passagiers af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer iederevrijdagavond en zaterdagavond van 23.00 uur tot 5.00 uur. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde verkeersbesluittekening PLTV14-1401 bladnummer 1. Dat in het belang van de verkeersveiligheid kunnen indien omstandigheden daartoe vragen aanvullende maatregelen worden getroffen;

MOTIVERING

Aan de hoek St.Janstraat/ Birgittinessenstraat zijn diverse horeca gelegenheden gevestigd. Veel van de bezoekers komen op de fiets en parkeren deze zo dicht mogelijk bij de horecagelegenheid waar zij de avond door willen brengen. Omdat het parkeren van fietsen eerder dit jaar al zorgwekkende situaties opleverde is in het begin van het jaar voor De Carousel een gedeelte van het parkeerterrein beschikbaar gesteld ten behoeve van het parkeren van fietsen. Uit de huidige situatie blijkt dat de fietsparkeermogelijkheden nog steeds niet toereikend zijn.

Een gevolg hiervan is dat het beschikbare trottoir aan de zijde van de uitgaansgelegenheden volledig benut wordt voor het parkeren van fietsen.

Doordat de fietsen her en der op het trottoir neergezet worden leidt dit tot situaties waarbij voetgangers al dan niet in beschonken toestand gedwongen worden over de rijbaan te lopen. Hierdoor ontstaan niet alleen verkeersonveilige situaties, maar komt ook de openbare orde en veiligheid in het geding.

Derhalve is het noodzakelijk maatregelen te treffen waarbij gedeelten van de St. Janstraat en Birgittenissenstraat op bepaalde tijden worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

BELANGENAFWEGING

Dat overeenkomstig paragraaf 6 van het BABW de volgende afwegingen van belangen heeft plaats gevonden;

 • 1.Het belang van de gemeente Uden, als wegbeheerder van de St.Janstraat en de Birgittinessenstraat en wegen in de omgeving, te weten de regulering en handhaving van de verkeerssituatie aldaar;

 • 2.De St. Janstraat en Birgittenissenstraat zijn gelegen in het centrum van Uden. Ter plaatse geldt een maximumsnelheid van 50 km/h;

 • 3.Aan de hoek St.Janstraat/ Birgittinessenstraat zijn diverse horeca gelegenheden gevestigd. Veel van de bezoekers komen op de fiets en parkeren deze zo dicht mogelijk bij de horecagelegenheid waar zij de avond door willen brengen;

 • 4.De verwachting is dat het aantal bezoekers en daarmee ook het aantal geparkeerde fietsen ter plaatse toe zal nemen;

 • 5.Omdat het parkeren van fietsen op het trottoir voor de horecagelegenheden eerder dit jaar al zorgwekkende situaties opleverde is in het begin van het jaar voor De Carousel een gedeelte van het parkeerterrein beschikbaar gesteld ten behoeve van het parkeren van fietsen;

 • 6.Uit de evaluatie van de huidige situatie blijkt dat de fietsparkeermogelijkheden nog steeds niet toereikend zijn;

 • 7.Een gevolg hiervan is dat het beschikbare trottoir aan de zijde van de uitgaansgelegenheden volledig benut wordt voor het parkeren van fietsen. Doordat de fietsen her en der op het trottoir neergezet worden leidt dit tot situaties waarbij voetgangers gedwongen worden over de rijbaan te lopen;

 • 8.De horecabezoekers al dan niet beschonken toestand hebben geen aandacht voor passerende voertuigen die met 50km/h of harder het traject passeren. De voetgangers worden hierbij geconfronteerd met het doorgaande verkeer op de St Janstraat/ Birgittinessenstraat. Door het grote verschil in massa en snelheid van auto’s t.o.v. voetgangers is het niet veilig wanneer deze functies zich mengen;

 • 9.De situatie van zich op de rijbaan bevindende horecabezoeker, al dan niet in beschonken toestand veroorzaakt regelmatig geïrriteerd gedrag bij automobilisten en andere bezoekers van horecagelegenheden soms met opstootjes tot gevolg. Door de ontstane situatie komt de openbare orde in het gedrang en kan de veiligheid van het uitgaanspubliek in de openbare ruimte niet meer gegarandeerd worden;

 • 10.De politie heeft de verkeerssituatie en de openbare orde herhaaldelijk als problematisch aangeduid. Het afsluiten van de betreffende weggedeelten voldoet aan de wens om het gebied autovrij te maken gedurende de tijden van vrijdag en zaterdag van 23.00 tot 5.00 uur;

 • 11.Een fysieke afsluiting is noodzakelijk, gelet hiermee voorkomen wordt dat voertuigen het betreffende gebied in – en uitrijden en conflictsituaties ontstaan met de zich op de rijbaan bevindende horecabezoekers. Er wordt een geheel autovrij gebied gecreëerd;

 • 12.Om ongevallen te voorkomen en de veiligheid van horecabezoekers te waarborgen wordt derhalve een gedeelte van de St.Janstraat en een gedeelte van de Birgittinessenstraat fysiek afgesloten voor gemotoriseerd verkeer;

 • 13.De afsluitingen worden gesitueerd op de Birgittinessenstraat t.h.v. de Oranjestraat en op de St. Janstraat t.h.v. nummer 38 en 36. Het tussenliggende gedeelte betreft immers het gebied dat in verband met de concentratie van de horecabezoekers en waargenomen problemen rond de verkeersveiligheid en openbare orde autovrij gemaakt dient te worden;

 • 14.Omdat de problemen zich voornamelijk voordoen op vrijdag en zaterdag van 23.00 tot 5.00 uur is er voor gekozen de afsluiting van kracht te laten zijn op iederevrijdagavond en zaterdagavond van 23.00 uur tot 5.00 uur. Op zondagavond trekken de horecagelegenheden minder bezoekers en is de openbare orde en verkeersveiligheid regulier te handhaven;

 • 15.Met het fysiek afsluiten van een gedeelte van de St.Janstraat t.h.v. nummer 38 en 36A en de Birgittinessenstraat t.h.v. de Oranjestraat voor gemotoriseerd verkeer van vrijdag en zaterdag van 23.00 tot 5.00 uur, worden gelet het bovenstaande de belangen gediend als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub a, het verzekeren van de veiligheid op de weg alsmede artikel 2 lid 1 sub b, het beschermen van weggebruikers en passagiers. De maatregel voorziet in een fysieke afscheiding van het gemotoriseerd verkeer en de horecabezoekers op de tijden wanneer er sprake is van een grotere concentratie van horecabezoekers die zich ook al dan niet in beschonken toestand voor de horecagelegenheden op de rijbaan begeven. Door het grote verschil in massa en snelheid van auto’s t.o.v. voetgangers is het niet veilig wanneer deze functies zich mengen;

 • 16.Doorgaand verkeer van vrijdag en zaterdag van 23.00 tot 5.00 uur blijft mogelijk via Veghelsedijk, Pastoor Spieringstraat en Oranjestraat. Het St. Jansplein blijft beschikbaar voor het parkeren van auto’s;

 • 17.De taxistandplaats op de parkeerstrook in de St. Janstraat ter hoogte van nummers 38-42 komt met de afsluiting te vervallen. Om het brengen en ophalen van horecabezoekers mogelijk te houden kunnen tijdens de afsluiting taxi’s zich opstellen aan de westkant van het St.Jansplein; Deze blijft toegankelijk en is door de locaties van de afsluiting ook op veilige wijze bereikbaar voor de horecabezoekers;

 • 18.In de St. Janstraat ter hoogte van nummers 38-42 waar de taxistandplaats gesitueerd was wordt een parkeerstrook aangewezen. In de Birgittenissenstraat aan de zijde van het parkeerterrein St.Jansplein is reeds een parkeerstrook aanwezig. In verband met de afsluiting van de St. Janstraat en Birgittenissenstraat iederevrijdagavond en zaterdagavond van 23.00 uur tot 5.00 uur, zullen deze parkeerstroken gedurende de bovenvermelde tijden niet toegankelijk zijn. Op de parkeerstroken kan niet worden geparkeerd van vrijdagavond en zaterdagavond van 22.00 uur tot 5.00 uur;

 • 19.Buiten de tijden van vrijdag en zaterdag van 23.00 tot 5.00 uur is doorgaand verkeer op beide wegen van de St. Janstraat en Birgittenissenstraat mogelijk en kan er worden geparkeerd op de parkeerstroken;

 • 20.De bereikbaarheid van de hulpdiensten is gewaarborgd;

 • 21.Aan het afgesloten gebied zijn een aantal horecabedrijven gevestigd. Gedurende de tijden waarop het gebied is afgesloten zijn de bedrijven toegankelijk voor horecabezoekers. Deze kunnen per fiets of te voet de gelegenheden bereiken. Bezoekers die met gemotoriseerd vervoer komen, kunnen parkeren op het tegenoverliggende terrein van het St. Jansplein;

 • 22.De gemeente heeft daarom het belang van het autovrij maken van het gebied gelegen tussen de St.Janstraat t.h.v. nummer 38 en 36A en de Birgittinessenstraat t.h.v. de Oranjestraat van vrijdag en zaterdag van 23.00 tot 5.00 uur met het oog op het de verkeersveiligheid en de openbare orde zwaarder laten wegen dan het voort laten bestaan van een situatie waarbij het grote verschil in massa en snelheid van auto’s t.o.v. voetgangers op de rijbaan kan leiden tot onveilige verkeerssituaties en de openbare orde dreigt te worden verstoord;

 • 23.Indien er sprake is van schade die door een belanghebbende wordt aangetoond en die redelijkerwijs niet ten laste van die belanghebbende behoort te blijven, de gemeente deze schade zal vergoeden.

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de politie Brabant Noord, district De Leijgraaf, team Uden, die met het voorgenomen verkeersbesluit heeft ingestemd;

b e s l u i t

 • 1.Het verkeersbesluit tot het aanwijzen van een taxistandplaats op de St. Janstraat d.d. 14 juni 2013 in te trekken;

 • 2.Het verkeersbesluit tot het afsluiten van de St. Janstraat-Birgittennissenstraat te nemen en dienovereenkomstig uit te voeren;

 • 3.Deze maatregel wordt aangegeven door het aanbrengen van verkeerstekens C01 ter plaatse van de afsluitingen, het verwijderen van de borden E05 bij de parkeerstrook inclusief de tijdsbepaling en het plaatsen van het bord E04 in combinatie met onderbord vr / za 22.00 t/m 5.00 uur en onderbord OB304, volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) dat toegepast wordt zoals aangegeven is op tekening PLTV14-1401 bladnummer 1;

 • 3.Deze verkeersmaatregelen treden in werking nadat de betreffende verkeerstekens zijn aangebracht.

Dit besluit wordt ter openbare kennis aangeboden door middel van publicatie in het Udens weekblad d.d 26-2-2014 en de Staatscourant d.d. 26-2-2014.

Uden, 10 februari 2014

namens Burgemeester en wethouders van Uden

ing. A.M.P. Prinsen

hoofd afdeling Openbare Werken