Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - WestStaatscourant 2014, 5266Verkeersbesluiten

Logo Amsterdam - WestAanwijzing Van Limburg Stirumstraat als eenrichtingsweg tussen Joan Melchior Kempstraat en Haarlemmerweg

2013/8653

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), de Verordening op de Stadsdelen, het mandaatbesluit, volmacht- en machtigingsbesluit van Stadsdeel West 2010.

Overwegende dat,

Het kruispunt Haarlemmerweg - Van Limburg Stirumstraat vanwege het aantal ongevallen met letsel of dodelijke afloop is aangemerkt als blackspot;de Werkgroep Blackspots Amsterdam (WBA) onderzoek heeft gedaan naar mogelijke oorzaken van het relatief hoge aantal ernstige ongelukken en maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid;in dit onderzoek is geconstateerd dat met name de afslaande bewegingen vanuit de Haarlemmerweg richting Cultuurpark en Van Limburg Stirumstraat bijdragen aan gevaarzetting alsmede belemmernig van de doorstroming op de Haarlemmerweg;dit wordt veroorzaakt door afwezigheid van aparte afslagvakken in combinatie met hoge verkeersdruk;vanwege beperkte ruimte geen mogelijkheid bestaat afslagvakken te realiseren;het uit oopunt van verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer het derhalve wenselijk is de afslaande bewegingen te voorkomen, dan wel te beperken;afslaande bewegingen richting Cultuurpark inmiddels zijn beperkt door het laten vervallen van de openbare parkeerplaatsen;afslaande bewegingen richting Van Limburg Stirumstraat kunnen worden voorkomen door het aanwijzen van de Van Limburg Stirumstraat als eenrichtingsweg, met dien verstande dat verkeer uitsluitend nog richting de Haarlemmerweg dienen te rijden;verkeer bij aanwijzing van de Van Limburg Stirumstraat als eenrichtingsweg het gebied vanaf de Haarlemmerweg kan bereiken via van Hallstraat of het Nassauplein;het aanwijzen van de Van Limburg Stirumstraat als eenrichtingsweg zal leiden tot extra omrijdbewegingen voor verkeer richting de Staatsliedenbuurt;de effecten van de extra omrijbewegingen niet opwegen tegen de voordelen voor verkeersveiligheid en doorstroming;uit verkeersonderzoek is gebleken dat de verwachte toename van verkeer op de nabij gelegen kruispunten niet zal leiden tot nieuwe problemen met betrekking tot verkeersafwikkeling of verkeersveiligheid;anders dan het instellen van eenrichtingsverkeer, geen alternatieve maatregelen voorhanden zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren;een uitzondering voor fietsers op de eenrichtingsweg wenselijk en mogelijk is;ter ondersteuning van het aanwijzen van Van Limburg Stirumstraat als eenrichtingsweg met uitzondering van fietsers, een profieltechnische wijziging van het kruispunt noodzakelijk is;het instellen van de Van Limburg Stirumstraat als inrichtingsweg met bijbehorende profielwijziging is besproken in de verkeerscommissie van stadsdeel West op 14 februari 2013;de verkeerscommissie positief heeft geadviseerd vanwege de verbetering voor verkeersveiligheid en doorstroming van de Haarlemmerweg;voor het plaatsen van genoemde maatregelen op grond van art. 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer een verkeersbesluit vereist is;overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg met de politie heeft plaatsgevonden;in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;het betreffende weggedeelte onder beheer valt en gelegen is binnen de stadsdeelgrenzen van stadsdeel West.

BESLUIT

Uit oogpunt van het bevorderen van de verkeersveiligheid alsmede het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan:

  • 1.door het plaatsen van verkeersborden C2 en C3 (eenrichtingsweg) conform bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens het instellen van eenrichtingsverkeer in:

    • 1.Van Limburg Stirumstraat, het gedeelte tussen Haarlemmerweg tot Joan Melchior Kemperstraat, met dien verstande dat voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren in de richting van de Haarlemmerweg dienen te rijden.

 

  • 1.door het aanbrengen van onderbord onder de onder lid 1a bedoelde borden, het instellen van een uitzondering voor fietsers.

Amsterdam 30-07-2013

Namens het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West, Redbas Visser
afdelingsmanager Leefomgeving

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk zes weken na de verzending van het besluit naar: Stadsdeel West, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam In uw bezwaarschrift moet het volgende staan: *uw naam en adres *de datum en handtekening *een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk); *de redenen van uw bezwaar; Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden. Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850 1070 AW Amsterdam.