Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2014, 5110Verkeersbesluiten

Logo AmsterdamVerkeersbesluit Westpoort Danzigerbocht

V 14.002

Burgemeester en wethouders van Amsterdam,

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en gelet op het Mandaat- en machtigingsbesluit Westpoort, Burgemeester en wethouders van Amsterdam (Gemeenteblad 2013, Afd. 3B, nr. 63) en het ondermandaatbesluit Havenbedrijf Amsterdam NV 2013, directeur Havenbedrijf Amsterdam NV (Gemeenteblad 2013, Afd. 3B, nr. 58)

Overwegende dat:

 • -aan de Danzigerbocht een theater in aanbouw is;

 • -bij aanvang en einde van een voorstelling een piek van verkeersbewegingen aan de Danzigerbocht en Danzigerkade zal plaatsvinden;

 • -er bussen met bezoekers naar het theater komen;

 • -voor bezoekers die met de auto worden gebracht een “Kiss en Ride” strook wordt aangelegd op de Danzigerkade;

 • -voor de doorstroming van het verkeer eenrichtingsverkeer met uitzondering van fietsen en bromfietsen wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • -dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregelen genomen worden:

  • om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

  • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

  • om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

 • -overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie positief heeft geadviseerd op het onderstaande besluit;

 • -hierna genoemde weg c.q. weggedeelten onder beheer zijn van Havenbedrijf Amsterdam NV.

B E S L U I T :

 • 1.door het plaatsen van verkeersborden conform model C02 en C03 m.o.b.uitgezonderd fietsen en bromfietsen van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een eenrichtingsverkeer in te stellen op de Danzigerbocht tussen de Danzigerbocht en de Danzigerkade.

 • 2.door het plaatsen verkeersborden conform model van bord E04 m.o.b. alleen in- en uitstappen van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een eenrichtingsverkeer in te stellen op de Danzigerkade

 • 3.door het plaatsen van verkeersborden E08d van Bijlage I van het Reglement Verkeersregel en Verkeertekens 1990 een parkeerplaats voor touringcars in te stellen op de Danzigerbocht t/o 15.

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

Voor deze,

L. H. van Wijk

Hoofd Beheer Westpoort

Havenbedrijf Amsterdam

Mededelingen.

Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze.

Bezwaar- of beroepsclausule

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuurs recht (Awb), binnen zes weken tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij Haven bedrijf Amsterdam NV , De Ruijterkade 7 1013 AA Amsterdam.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In spoedeisende gevallen kan bij de President van de Recht bank een voorlopige voorziening worden gevraagd. Hieraan zijn griffierechten verbonden. Verzoeken tot voorlopige voorzie ning dienen, na het indienen van een bezwaarschrift, te worden gevraagd aan de President van de Rechtbank Amsterdam (sector bestuurs recht