Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Nieuw-WestStaatscourant 2014, 5105Verkeersbesluiten

Logo Amsterdam - Nieuw-WestInstellen parkeerschijfzone bij winkelcentrum Caleido aan de Pieter Calandlaan tussen Willem Heselaarsstraat en Dr. E. Boekmanstraat

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), de Verordening op de stadsdelen en de Algemene Wet Bestuursrecht

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

de Pieter Calandlaan gelegen is in het zuidelijke deel van het stadsdeel; in het gedeelte tussen de Willem Heselaarsstraat en de Dr. E. Boekmanstraat een concentratie van winkels is gelegen die is verenigd onder de naam Caleido; boven de winkels en in het omliggende gebied woningen zijn gelegen; de (verenigde) winkeliers hebben aangegeven dat het voor bezoekers moeilijk is een parkeerplaats te vinden voor de winkels wegens de aanwezigheid van langparkeerders; de (verenigde) winkeliers het stadsdeel hebben verzocht een parkeerschijfzone voor de winkels in te stellen om zo kortparkerende bezoekers een parkeergelegenheid te bieden; het stadsdeel in februari 2012 het parkeerbeleidsplan heeft vastgesteld, waarin is bepaald dat het stadsdeel op een reactieve manier buurtvreemde langparkeerders weert; in het parkeerbeleidsplan de navolgende drie criteria zijn opgenomen voor het nemen van maatregelen om de parkeeroverlast aan te pakken: 1) parkeerdruk overdag of ’s avonds hoger dan 90%, 2) klachten uit de buurt en 3) onderzoek heeft aangetoond dat de parkeerproblemen veroorzaakt worden door automobilisten van buiten de wijk en maatregelen dus effect hebben; in het parkeerbeleidsplan staat dat bij het invoeren van een parkeerregime het stadsdeel de voorkeur heeft voor een parkeerschijfzone boven betaald parkeren; uit de parkeerdrukmeting 2013 blijkt dat op het onderhavige weggedeelte de parkeerdruk boven de 90% is; het stadsdeel een kentekenonderzoek heeft uitgevoerd op een doordeweekse dag en op een zaterdag; het stadsdeel een kentekenonderzoek ter plaatse heeft uitgevoerd, waaruit blijkt dat op een doordeweekse dag 45% en op zaterdag 40% van de geparkeerde auto’s een herkomst heeft van buiten het stadsdeel; uit het kentekenonderzoek tevens blijkt dat op de doordeweekse dag 37% van de ’s ochtends gesignaleerde auto’s er ’s avonds ook stond, en dat voor de zaterdag dit percentage op 47% lag; het dagelijks bestuur van mening is dat door deze percentages de bereikbaarheid van de winkels wordt geschaad; een parkeerschijfzone aan alleen de noordzijde van de Pieter Calandlaan in het gedeelte tussen de Willem Heselaarsstraat en de Dr. E. Boekmanstraat enerzijds zorgt voor parkeergelegenheid voor winkelend publiek aan beide zijde van de Pieter Calandlaan en anderzijds voldoende parkeerruimte overlaat voor bewoners in dat deel van de straat; het instellen van een parkeerschijfzone betekent dat het verboden is binnen deze zone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep; het gewenst is de maximale parkeerduur binnen de in te stellen parkeerschijfzone te beperken tot twee uur, geldend van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur wat middels bebording richting weggebruikers kenbaar wordt gemaakt; met deze maatregel wordt beoogd om kortparkerende winkelbezoekers de ruimte te geven op deze parkeerplaatsen te parkeren; de parkeerplaatsen buiten deze uren beschikbaar zijn voor omwonenden en hun bezoek om te parkeren zonder tijdsduurbeperking; bestuurders van een voertuig waarin een geldige en goed leesbare gehandicaptenparkeerkaart is aangebracht (artikel 85 van het RVV 1990) onbeperkt binnen een parkeerschijfzone mogen parkeren; de voordelen van het invoeren van een parkeerduurbeperking (weren van langparkeerders) in deze opwegen tegen de nadelen (uitwijkgedrag); handhaving belangrijk wordt geacht in zowel de parkeerschijfzone als in de aangrenzende gebieden; in de ‘beleidsregels voor ontheffingen ten behoeve van parkeren in de blauwe zone Nieuw-West’ is bepaald dat bij parkeerschijfzones in winkelstraten geen ontheffingen aan bewoners en bedrijven worden uitgegeven; de bovengenoemde maatregel kan worden bewerkstelligd door het plaatsen en aanbrengen van de daartoe benodigde bebording en markering; het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven; de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de bruikbaarheid van de weg en de vrijheid van het verkeer te waarborgen c.q. in deze te vergroten en om door het verkeer veroorzaakte hinder te voorkomen c.q. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden; overleg met de politie heeft plaatsgevonden en dat zij een positief advies heeft gegeven; het ontwerpverkeersbesluit zes weken ter inzage heeft gelegen voor het indienen van zienswijzen; het stadsdeel geen zienswijzen heeft ontvangen; er in onderhavig definitief verkeersbesluit geen wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van het ontwerp-verkeersbesluit; het hierna genoemde weggedeelte onder beheer is van en gelegen is binnen de grenzen van stadsdeel Nieuw-West;

BESLUIT

 

  • 1.een parkeerschijfzone in te stellen aan de noordzijde van de Pieter Calandlaan tussen de Willem Heselaarsstraat en de Dr. E. Boekmanstraat, waarin maximaal twee uur geparkeerd mag worden door het plaatsen van borden conform model E10 en E11 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van de tekst ‘max 2 h’, en het aanbrengen van blauwe strepen als bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 3 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften inzake verkeerstekens van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer’;

  • 2.de parkeerschijfzone zoals ingesteld onder besluit 1 van kracht te laten zijn op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur door het plaatsen van onderborden met de tekst ‘ma t/m za 9-18 h’;

  • 3.de bebording te plaatsen en de markering aan te brengen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

Amsterdam, 19 februari 2014

Namens deze, mevrouw M. Muller, de heer A. Baâdoud,
stadsdeelsecretaris a.i. voorzitter

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Beroepsclausule

Ingevolge het gestelde in artikel 8:1, juncto artikel 8:7, juncto artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van dit besluit naar voren heeft gebracht. Een beroepschrift dient de gronden van het beroep te vermelden en een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht. Het beroepschrift moet zijn voorzien van een datum en naam, adres en handtekening van de belanghebbende. Dient iemand anders namens u een beroepschrift in, dan dient deze een volmacht van u mee te sturen.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de behandeling van het beroepschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

U kunt het beroepschrift, of het verzoek om een voorlopige voorziening ook indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet dan wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.