Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - OostStaatscourant 2014, 4995Verkeersbesluiten

Logo Amsterdam - Oostalgemene gehandicaptenplaats

Verkeersbesluit

De teamleider Vergunningen Openbare Ruimte, in deze handelend namens het dagelijks bestuur van het Stadsdeel Oost, maakt bekend dat hij heeft besloten tot het inrichten van 1 algemene gehandicaptenplaats op de locatie:

Tilanusstraat t/o nummer 2

De volledige tekst ligt vanaf  14 november 2013 tijdens de openingsuren voor een ieder ter inzage bij de balie publieksvoorlichting in het stadsdeelhuis, Oranje -Vrijstaatplein 2, 1090 GV Amsterdam

De belanghebbende bij dit besluit kan, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na publicatie, tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op.

Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan - hangende de bezwaarschriftenprocedure - een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.