Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - NoordStaatscourant 2014, 4971Verkeersbesluiten

Logo Amsterdam - NoordAmsterdam Noord, verkeersbesluit

Reizigersweg 4 ,inrichting 2 parkeerplaatsen ten behoeve van elektrisch vervoer

Z1 4 - 58768/2002

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Amsterdam Noord,

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de Verordening op de Stadsdelen, Actieplan Luchtkwaliteit (24 januari 2006), Voorrang voor een Gezonde Stad (25 juni 2008), het Plan van Aanpak Elektrisch Vervoer “Amsterdam Elektrisch” (nr. 383 van afd. 1 van het Gemeenteblad, 2009) en besluit Opschaling netwerk oplaadinfrastructuur elektrisch rijden (College van B&W, 29 juni 2010);

Overwegende dat

 • -de Gemeente Amsterdam elektrisch vervoer stimuleert, zoals opgenomen in het Programma Luchtkwaliteit in 2006;

 • -elektrisch vervoer bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Amsterdam;

 • -voor elektrisch vervoer een netwerk van oplaadlocaties noodzakelijk is;

 • -de Gemeente Amsterdam daarom sinds 2009 oplaadlocaties inricht;

 • -stadsdeel Noord het uitbreiden van het netwerk van oplaadlocaties ondersteunt;

 • -de genoemde oplaadlocaties bestaan uit een oplaadobject met twee oplaadpunten;

 • -de genoemde oplaadlocaties voor algemeen gebruik zijn bestemd;

 • -oplaadlocaties uitsluitend dienen te worden gebruikt voor het opladen danwel parkeren van elektrische voertuigen;

 • -gebruikers van elektrische auto’s al aan hebben gegeven mede gebruik te gaan maken van de oplaadpunten op de genoemde locaties;

 • -de aanwijzing van deze verkeersmaatregel in het kader van het verbeteren van de luchtkwaliteit wenselijk kan worden geacht;

 • -voor het reserveren van een parkeergelegenheid voor opladen elektrische voertuigen op grond van art. 12 van het BABW een verkeersbesluit vereist is;

 • -deze inrichting is ter bevordering van de verkeersveiligheid;

 • -dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de Dienst Controle Infrastructuur Verkeer, afdeling advisering, die is gemandateerd namens de korpschef van het regiokorps Amsterdam/Amstelland

 • -dat deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • -dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen stadsdeel Noord;

Uit oogpunt van het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer, als bedoeld in art.2 van de Wegenverkeerswet:

B e s l u i t :

Door het plaatsen van verkeersborden conform model E8 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen” in te stellen twee parkeergelegenheden, uitsluitend bestemd voor elektrische voertuigen op de volgende als parkeergelegenheid bedoelde weggedeelten, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening:

- Reizigersweg 4

Amsterdam, 10 februari 2014 

Namens het dagelijks bestuur van Stadsdeel Noord,

De heer R. Dreijer

Afdelingsmanager Stadsdeelbeheer

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, binnen zes weken na bekendmaking van het besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Noord, Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Hiervoor moet u een verzoek richten -naast het indienen van een bezwaarschrift- tot de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden (griffierecht).