Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Graft-De RijpStaatscourant 2014, 4878Ruimtelijke plannen

Logo Graft-De Rijp
Ontwerp projectafwijkingsbesluit voor een overdekte paardenbak achter perceel Zuiddijk 2 te De Rijp, Graft-De Rijp

Planlocatie kadastraal aangeduid als Graft-De Rijp, sectie G, nr. 1237 en nr. 1238.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Graft-De Rijp maken ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) medewerking te verlenen aan de oprichting van een overdekte paardenbak achter het perceel Zuiddijk 2 te De Rijp. De planlocatie wordt kadastraal aangeduid als Graft-De Rijp, sectie G, nr. 1237 en nr. 1238. Naast het ontwerpbesluit voor het plan wordt op basis van artikel 2.27 van de Wabo voor het onderhavige plan tevens een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegd. Planidentificatienummer is: NL.IMRO.0365.PbRiPaardenbak-ONW1

De locatie van de overdekte paardenbak is gelegen in de bestemming Groen. Deze bestemming laat geen bouwwerken en gebouwen toe. Het betreft daarom een aanvraag om omgevingsvergunning, waarbij tevens om planologische medewerking wordt gevraagd om af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Met ingang van woensdag 19 februari 2014 liggen de aanvraag, het ontwerp besluit, het raadsbesluit inzake de ontwerp verklaring van geen bedenkingen, de ruimtelijke onderbouwing en overige bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage voor een periode van zes weken in het gemeentehuis van Graft-De Rijp. Deze stukken zijn bovendien te vinden op de website van de gemeente Graft-De Rijp (www.graftderijp.nl, Home / Actueel / Bekendmakingen / Bestemmingsplannen, projectbesluiten en procedures) en de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Eenieder kan tijdens de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerp kunt u richten aan het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 16, 1483 ZG De Rijp. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. Klaassen, telefoonnummer 0725488228 of de heer R. van Diepen, telefoonnummer 0725488347.