Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2014, 4651Ruimtelijke plannen

Logo Hollands KroonHollands Kroon Vaststelling bestemmingsplan, hogere geluidswaarden en afzien vast stellen van een exploitatieplan voor het perceel Zwarteweg 8 te ‘t Veld

Besluit genomen door: gemeenteraad en het college

Grondslag: Artikel 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 83 Wet geluidhinder

Onderwerp: Bestemmingsplan, besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder en afzien van het vaststellen van een exploitatieplan voor het project Zwarteweg 8 te ‘t Veld

Plangebied: Perceel Zwarteweg 8 te ‘t Veld

Doel plan: de bouw van 7 nultrede woningen planologisch mogelijk maken

Ter inzage

U kunt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken, het hogere geluidswaarden besluit en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen van 18 februari 2014 tot en met 31 maart 2014 inzien tijdens openingstijden in het gemeentekantoor in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1, 1761 VM in Anna Paulowna. Wilt u meer informatie? Maak dan een afspraak via tel. 088-321 5000.

Het bestemmingsplan Zwarteweg 8 te ‘t Veld en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen is als volgt digitaal raadpleegbaar en beschikbaar:

• Op de landelijke website ‘Ruimtelijkeplannen.nl’ onder: http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1911.BPZwarteweg8-va01

• De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via: http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1911/NL.IMRO.1911.BPZwarteweg8-va01

Het hogere geluidswaarden besluit is digitaal raadpleegbaar via www.hollandskroon.nl

Beroep indienen

Gedurende de inzagetermijn hebben de volgende personen de mogelijkheid om beroep in te stellen:

• belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp hogere geluidswaarden kenbaar hebben gemaakt;

• belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp hogere geluidswaarden besluit tijdig kenbaar te maken.

Een belanghebbende kan met ingang van 18 februari 2014 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen.

Stuur uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Voorlopige voorziening

Volgens artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Om te voorkomen dat er door dat geldige besluit een onomkeerbare situatie ontstaat, kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan. Wordt dit verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Stuur uw verzoek naar de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Kosten

Aan het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Dit zijn soms aanzienlijke bedragen, kijkt u eerst voor informatie op www.rechtspraak.nl bij ‘griffierecht bestuursrecht’.