Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2014, 4494Verkeersbesluiten

Logo AmsterdamVerkeersbesluit Westpoort Orlyplein

V 14.003

Burgemeester en wethouders van Amsterdam,

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en gelet op het Mandaat- en machtigingsbesluit Westpoort, Burgemeester en wethouders van Amsterdam (Gemeenteblad 2013, Afd. 3B, nr. 63) en het ondermandaatbesluit Havenbedrijf Amsterdam NV 2013, directeur Havenbedrijf Amsterdam NV (Gemeenteblad 2013, Afd. 3B, nr. 58)

Overwegende dat:

 • -dat het Orlyplein een gebied moet worden waar de mensen rondom het station op een aangename manier kunnen verblijven;

 • -dat hiertoe het Orlyplein en omgeving worden geherprofileerd;

 • -dat het plein wordt ingericht als een verblijfsgebied voor voetgangers;

 • -dat het plein als zodanig dient te worden aangewezen met de mogelijkheid tot laden en lossen op de aangegeven tijden;

 • -dat het laad en losverkeer in de daarbij aangegeven richting dient te rijden;

 • -dat aan de zuidzijde van het plein, op de Teleportboulevard, parkeervakken worden aangelegd;

 • -dat twee van deze parkeervakken zijn bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • -dat de Gemeente Amsterdam elektrisch vervoer stimuleert, zoals opgenomen in het Programma Luchtkwaliteit in 2006;

 • -dat elektrisch vervoer bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Amsterdam, waarbij voor elektrisch vervoer een netwerk van oplaadlocaties noodzakelijk is;

 • -dat Haven Amsterdam het uitbreiden van het netwerk van oplaadlocaties ondersteund;

 • -dat oplaadlocaties uitsluitend dienen te worden gebruikt voor het opladen dan wel parkeren van elektrische voertuigen;

 • -dat de aanwijzing van deze verkeersmaatregel in het kader van het verbeteren van de luchtkwaliteit wenselijk kan worden geacht;

 • -dat de gemeente Amsterdam tevens het autodelen stimuleert;

 • -dat autodeelplaatsen ter hoogte van het station als een gewenste aanvulling wordt ervaren;

 • -dat daarom op de Teleportboulevard ook twee parkeerplaatsen worden ingericht voor autodate;

 • -dat voorkomen dient te worden dat andere voertuigen op deze parkeergelegenheid gaan parkeren;

 • -dat dit kan worden gerealiseerd door deze plaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid voor de voertuigcategorie die op het bord is aangegeven;

 • -dat er op de Teleportboulevard, ter regulering en bescherming van het voetgangersverkeer, een voetgangersoversteekplaats wordt aangewezen, zoals nader in dit besluit is aangegeven;

 • -dat de Hanedastraat en het Piarcoplein, gezien de ligging en voornoemde inrichting, niet aantrekkelijk zijn voor het doorgaande verkeer, zodat de rijbaan hoofdzakelijk zal worden gebruikt door weggebruikers, die aldaar hun vertrekpunt of bestemming hebben;

 • -dat het, uit oogpunt van verkeersveiligheid, gewenst is op deze straten een maximum snelheid van 30 km per uur in te stellen;

 • -dat op 23-9-2013 de verkeerscommissie van Westpoort, waarin een gemandateerde van de regionale politie eenheid Amsterdam is vertegenwoordigd, heeft plaatsgevonden, waarbij de verkeerscommissie positief op de voorgestelde maatregelen heeft geadviseerd;

 • -dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregelen genomen worden:

  • om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

  • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

  • om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

  • ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • -dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van Haven Amsterdam;

B E S L U I T :

 • -door het plaatsen van verkeersborden conform model A1/A2 zônevan Bijlage I het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in te stellen:

  • a.de Hanedastraat;

  • b.het Piarcoplein;

 • -door het plaatsen van verkeersborden conform model C4van Bijlage I het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een eenrichtingsweg in te stellen;

het Orlyplein, op de daarbij aangegeven weggedeelten voor het laad-en losverkeer;

-door het plaatsen van verkeersborden conform model E08 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 1990 met onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen” in te stellen een parkeergelegenheid, uitsluitend bestemd voor elektrische;

de Teleportboulevard, de speciaal daartoe aangelegde parkeerplaatsen gelegen ten oosten van het Orlyplein ( 2 plaatsen)

-door het plaatsen van verkeersborden conform model E09 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan te wijzen als parkeergelegenheid voor vergunninghouders:

de Teleportboulevard, de speciaal daartoe aangelegde parkeerplaatsen gelegen ten oosten van het Orlyplein voor autodate; ( 2 plaatsen)

-door het plaatsen van verkeersborden conform model G7 zône van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan te wijzen als voetgangersgebied:

het Orlyplein, laden en lossen toegestaan van 09.30 – 18.30 uur;

-door het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 49 lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

de Teleportboulevard, gelegen ter hoogte van het voetpad van het Orlyplein naar de toegang van het station;

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

Voor deze,

L. H. van Wijk

Hoofd Beheer Westpoort

Havenbedrijf Amsterdam NV

Mededelingen.

Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze.

Bezwaar- of beroepsclausule

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuurs recht (Awb), binnen zes weken tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij Havenbedrijf Amsterdam NV, De Ruijterkade 7 1013 AA Amsterdam.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In spoedeisende gevallen kan bij de President van de Recht bank een voorlopige voorziening worden gevraagd. Hieraan zijn griffierechten verbonden. Verzoeken tot voorlopige voorzie ning dienen, na het indienen van een bezwaarschrift, te worden gevraagd aan de President van de Rechtbank Amsterdam (sector bestuurs recht ).