Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2014, 3918Verkeersbesluiten

Logo Amsterdam - ZuidVerkeersbesluit intrekking gehandicaptenparkeerplaats Rooseveltlaan 28Amsterdam-Zuid

Kenmerk 51-270046

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van de Wegenverkeerswet en het BABW kan het Dagelijks Bestuur overgaan tot intrekking van een gehandicaptenparkeerplaats voorzien van een bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990.

Op basis van voornoemde overwegingen meen t het Dagelijks Bestuur dat de gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van perceel Rooseveltlaan 28 met onderbord voorzien van e en kenteken dient te worden verwijderd .

Dit besluit wordt gepubliceerd onder "publicaties stadsdeel" op www.zuid.amsterdam.nl in De Staatscourant en op www.overheid.nl onder "lokale vergunningen". Dit besluit zal tevens ter inzage worden gelegd bij de balies van Stadsdeelkantoor Zuid, locaties Tripolis en Pr.Kennedylaan. Gedurende een periode van 6 weken na verzending van deze brief bestaat er voor u en andere belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit.

Namens het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid,

De heer G.A. Lijnes

afdelingsmanager Vergunningen

BESLUIT

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid heeft besloten de gevraagde gehandicaptenparkeerplaats met onderbord voorzien van een kenteken te verwijderen ter hoogte van het perceel Rooseveltlaan 28.

MEDEDELINGEN

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid

T.a.v. Afdeling Juridische Zaken

Postbus 74019

1070 BA AMSTERDAM

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

  • uw naam, adres en telefoonnummer

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

  • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

  • waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen.Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.