Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijswijkStaatscourant 2014, 38076Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit
Logo Rijswijk
VERKEERSBESLUIT INGEVOLGE ARTIKEL 18 WEGENVERKEERSWET 1994
Aanduiden artsenparkeerplaats op kenteken
Leeuwendaallaan 74
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk,
gelet op het bepaalde ter zake in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het mandateringsbesluit Mandaatoverzicht I uit 2010;
overwegende;
 • -
  dat een arts een aanvraag voor een parkeerplaats op kenteken bij de gemeente gedaan;
 • -
  dat de arts thuis opgeroepen kan worden voor spoedgevallen;
 • -
  dat de arts binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn;
 • -
  dat er geen parkeergelegenheid op eigen terrein is;
 • -
  dat uit een parkeertelling blijkt dat de parkeerdruk in de directe omgeving hoog is;
 • -
  dat ten behoeve van correcte en tijdige uitoefening van het beroep een directe bereikbaarheid van eigen vervoer in de nabijheid van het woonadres absoluut noodzakelijk is,
 • -
  dat een correcte en tijdige uitoefening van het beroep, gezien de parkeerdruk in de directe omgeving, in het geding kan zijn;
 • -
  dat de gemeente de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk wil waarborgen;
 • -
  dat de gemeente de door het verkeer veroorzaakte hinder en overlast wil beperken;
 • -
  dat een gereserveerde parkeerplaats voor deze arts een bijdrage levert aan een correcte en tijdige uitoefening van het beroep.
besluiten;
-tot het aanduiden van een parkeerplaats met bord E08, met daarop de aanduiding “arts”, voorzien van een onderbord met kenteken (58-JZ-VV) ter hoogte van de Leeuwendaallaan 74, conform de bij dit besluit behorende tekening.
De verkeerstekens worden benoemd conform bijlage I van het RVV 1990.
Over de maatregel is overleg gevoerd met de politie.
De kosten van aanleg komen voor rekening van de aanvrager.
Dit verkeersbesluit en de bijbehorende tekening zijn in te zien op https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/op_organisatie/gemeente
en gepubliceerd in de Staatscourant op 31 december 2014.
Daarnaast ligt het verkeersbesluit en de bijbehorende tekening ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis Rijswijk aan het Bogaardplein 15, iedere werkdag geopend van 8:30 tot 14:00 uur en op donderdagavond van 17:00 tot 19:00 uur.
Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht, kan iedere belanghebbende vanaf de dag volgend op de dag van bekendmaking, binnen een termijn van zes weken, schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
burgemeester en wethouders,
namens dezen,
_sign3_
G.C.M. van den Akker
Wnd. hoofd afdeling Stad en Samenleving