Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijswijkStaatscourant 2014, 38075Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit
Logo Rijswijk
VERKEERSBESLUIT INGEVOLGE ARTIKEL 18 WEGENVERKEERSWET 1994
Aanduiden gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Tulpstraat 123
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk,
gelet op het bepaalde ter zake in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het mandateringsbesluit Mandaatoverzicht I uit 2010;
overwegende;
 • -
  dat de gemeente bestuurders en passagiers wil beschermen;
 • -
  dat de gemeente de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk wil waarborgen;
 • -
  dat de gemeente wegen in stand wil houden en de bruikbaarheid wil waarborgen;
 • -
  dat de individuele aanvrager een minder valide persoon is die zich redelijkerwijs niet over een afstand meer dan 30 kan voortbewegen zonder het gebruik van hulpmiddelen;
 • -
  dat uit het onderzoeksrapport van de Argonaut Advies B.V. blijkt dat de persoon in kwestie beperkingen ondervindt bij het zich te voet verplaatsen en wel in die mate dat hij/zij voldoet aan de bovengenoemde gestelde voorwaarde;
 • -
  dat de persoon in kwestie dientengevolge in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken genoteerd), mede gelet op de parkeerdruk binnen loopafstand.
besluiten;
-tot het aanduiden van een parkeerplaats met bord E6 ‘gehandicaptenparkeerplaats’, voorzien van een onderbord met kenteken 02-DZ-ZN, ter hoogte van het adres Tulpstraat 123, conform de bij dit besluit behorende tekening.
De verkeerstekens worden benoemd conform bijlage I van het RVV 1990.
Over de maatregel is overleg gevoerd met de politie.
Dit verkeersbesluit en de bijbehorende tekening zijn in te zien op https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/op_organisatie/gemeente
en gepubliceerd in de Staatscourant op 31 december 2014.
Daarnaast ligt het verkeersbesluit en de bijbehorende tekening ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis Rijswijk aan het Bogaardplein 15, iedere werkdag geopend van 8:30 tot 14:00 uur en op donderdagavond van 17:00 tot 19:00 uur.
Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht, kan iedere belanghebbende vanaf de dag volgend op de dag van bekendmaking, binnen een termijn van zes weken, schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
burgemeester en wethouders,
namens dezen,
_sign3_
G.C.M. van den Akker
Wnd. hoofd afdeling Stad en Samenleving