Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeghelStaatscourant 2014, 37978Vergunningen
Gemeente Veghel - Beschikking omgevingsvergunning project (uitgebreide procedure) - 31 december 2014
Logo Veghel
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel maakt bekend, dat het een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot:
-een omgevingsvergunning, activiteiten bouwen en planologische afwijking, voor het splitsen van een langgevelboerderij, op het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie P, nummer 552 en 553, plaatselijk bekend Hoge Biezen 4 en 4A, 5465 PP te Veghel.
Het ontwerp van deze beschikking heeft van 29 oktober 2014 tot en met 9 december 2014 ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn geen zienswijzen ontvangen.
De beschikking is niet veranderd ten opzichte van de ontwerpbeschikking en strekt tot het verlenen van de omgevingsvergunning.
Vanaf heden tot en met 10 februari 2015 ligt de beschikking evenals alle op het besluit betrekking hebbende stukken ter inzage op het stadhuis. Het stadhuis is geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 09.00 tot 20.30 uur.
Tegen de vermelde beschikking kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, door:
  • -
    belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
  • -
    belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
  • -
    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend, de gronden van het beroep te bevatten en moet zijn ondertekend. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking, bovendien treedt een besluit dat is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht pas in werking nadat de beroepstermijn is verstreken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gelijktijdig met -of na- het indienen van een beroepschrift, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist, te verzoeken om een voorlopige voorziening.
Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overlegd. Het verzoek om een voorlopige voorziening heeft een schorsende werking, mits deze binnen zes weken vanaf één dag na bekendmaking van het besluit is ingediend. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd van € 160,-- voor natuurlijke personen en € 318,-- voor rechtspersonen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is geen termijn verbonden.   
Veghel, 31 december 2014
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel