Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadStaatscourant 2014, 37922Ruimtelijke plannen

Logo Zaanstad
Vaststelling bestemmingsplan De Zaanse Eilanden en besluit hogere waarden, Zaanstad

Burgemeester en wethouders van Zaanstad maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 18 december 2014, nummer 2014/93, het bestemmingsplan De Zaanse Eilanden, GML-bestand: NL.IMRO.0479.STED3782BP-0301, ten opzichte van het ontwerp gewijzigd heeft vastgesteld.

Tevens is besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn er ten opzichte van het ontwerp enkele wijzigingen aangebracht in de toelichting en de regels.

Op ‘De Zaanse Eilanden’ wordt een bijzonder, kleinschalig woonmilieu in Zaanse stijl nagestreefd vlakbij het veenweidelandschap, de Belt, het centrum van Zaandam en het station. Het rustige buurtje bestaat uit drie langwerpige eilanden, de Aubade en een gedeelte langs de Houtveldweg. ‘De Zaanse Eilanden’ krijgen groene waterranden met tuinen. De straten op de eilanden zijn primair voor de fietser en voetganger maar bieden ook ruimte voor autoverkeer. De Aubade wordt getransformeerd van een ‘achter’straat langs bergingen en achterkanten naar een ‘voor’straat langs voorkanten van woningen. De woningbouw op ‘De Zaanse Eilanden’ wordt deels door middel van particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd.

Het aan de Houtveldweg gelegen gedeelte van het plangebied krijgt een ruime gemengde bestemming. Hier zijn naast woningen verschillende (lichte) (kantoor) functies mogelijk die naar hun aard zonder bezwaar in de nabijheid van woningen kunnen worden gevestigd. Verder is het in deze bestemming mogelijk om een schoolvoorziening te vestigen. Alle functies zijn onderling uitwisselbaar.

Het plangebied bevindt zich in Zaandam, Inverdan west en is gesitueerd tussen de woonwijk Westerwatering, twee kantorengebieden en het Regiocollege, de Houtveldweg en de voormalige vuilstortplaats de Belt en wordt begrensd door:

 • de Aubade in het noorden

 • de Houtveldweg in het oosten

 • de Cypressehout in het zuiden

 • de Belt in het westen

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan ‘De Zaanse Eilanden’ is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

Inzage

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf donderdag 1 januari 2015 tot en met donderdag 12 februari 2015, op de volgende wijzen ter inzage:

 • Elektronisch via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

 • Als pdf bestand inclusief bijbehorende stukken op de gemeentelijke website: www.zaanstad.nl (zoekterm ‘bestemmingsplan’);

 • In papieren vorm bij de Klantenbalie van het stadhuis, Stadhuisplein 100 te Zaandam. Melden bij de receptie voor een juiste doorverwijzing. Openingstijden: maandag – donderdag van 09:30 tot 16:00 uur en vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur. 1 en 2 januari 2015 gesloten.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld door:

 • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerp;

 • Belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen ten aanzien van het ontwerp hebben ingediend;

 • Belanghebbenden ten aanzien van door de gemeenteraad in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp aangebrachte wijzigingen.

Beroepschriften moeten worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn.

Meer informatie over beroep staat op de website: www.raadvanstate.nl .

Besluit Hogere Waarden geluid.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad maken bekend dat zij, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, op 2 december 2014 (nr. 2014/207868) hogere waarden geluid hebben vastgesteld vanwege het wegverkeer. De hogere waarden zijn vastgesteld voor te bouwen geluidsgevoelige panden in het plangebied van het bestemmingsplan De Zaanse Eilanden.

Tegen het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarden geluid zijn geen zienswijzen ingediend.

Inzage

Het Besluit Hogere Waarden geluid ligt samen met het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan vanaf donderdag 1 januari 2015 tot en met donderdag 12 februari 2015 op de volgende wijzen ter inzage:

 • Als pdf bestand inclusief bijbehorende stukken op de gemeentelijke website www.zaanstad.nl, (zoekterm ‘bestemmingsplan’);

 • bij de Klantenbalie van het stadhuis, Stadhuisplein 100 te Zaandam. Melden bij de receptie voor een juiste doorverwijzing. Openingstijden: maandag – donderdag van 09:30 tot 16:00 uur en vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur. 1 en 2 januari 2015 gesloten.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling van de hogere waarden beroep worden ingesteld door:

 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze ten aanzien van het ontwerpbesluit hebben ingediend.

Beroepschriften moeten worden verzonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Meer informatie over beroep staat op de website www.raadvanstate.nl.