Bestemmingsplan Kleine Kernen Noordenveld
Logo Noordenveld
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 november 2014 het bestemmingsplan Kleine Kernen Noordenveld (NL.IMRO.1699.2013BP039-vg01) gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen worden beschreven in de Nota van zienswijzen bestemmingsplan Kleine Kernen Noordenveld alsmede het overzicht ambtshalve wijzigingen, welke gelijktijdig met het bestemmingsplan Kleine Kernen Noordenveld zijn vastgesteld.
Inzage
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt samen met het bestemmingsplan, de nota, het overzicht en de overige bijbehorende stukken met ingang van woensdag 24 december 2014 tot woensdag 4 februari 2015 voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kan tijdens de openingstijden worden ingezien in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl , op de website van de gemeente www.gemeentenoordenveld.nl/bekendmakingen en op www.officielebekendmakingen.nl .
Beroep
Tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van 24 december 2014 gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Dit beroep kan worden ingesteld door:
Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen welke bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht:
De belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan:
Een belanghebbende die weliswaar geen zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan, maar kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.
Inwerking
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Het instellen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op het verzoek is genomen. Voor het instellen van beroep en voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.
 
Link naar het bestemmingsplan op www.gemeentenoordenveld.nl
Naar boven