Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerStaatscourant 2014, 37915Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit 30 km/u-zone Dempterpark
Logo Deventer
Kenmerk: ROB/1406630
Onderwerp
Verkeersbesluit voor het instellen van een zone 30 kilometer per uur in het gebied omsloten door de Snipperlingsdijk, de Hunneperkade en de Mr. H.F. de Boerlaan
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEVENTER
 
Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet en het door B&W genomen delegatie- en mandaatbesluit van 11 mei 2010, nummer 34.6339, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.
 
OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT
 
Vereiste van besluit
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Gelet op de bekendmaking d.d. 30 december 2014 van de ter inzage legging van het besluit en de mogelijkheid voor belanghebbenden om bezwaar in te dienen;
 
Motivering
  • -
   De gemeente streeft er naar om op de vorm, functie en gebruik van de openbare wegen in overeenstemming met elkaar te latenzijn, dit is in de huidige situatie niet het geval;
  • -
   Het gebied is momenteel aangewezen als Woonerf, echter de wegen zijn ingericht als erftoegangswegen (30km/u)
  • -
   Door het instellen van een 30 km/u zone, wordt het wegbeeld in overeenstemming gebracht met de maatregel.
    
Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade is het gewenst om een 30 kilometerzone in te stellen in het gebied omsloten door de Snipperlingsdijk, de Hunneperkade en de meester H.F. de Boerlaan.
De zone wordt aangeduid door middel van het bord A0160zb (begin 30km/u-zone) en wordt beëindigd door middel van bord A0260ze (einde 30km/u-zone). De exacte locatie van de te plaatsen (begin en einde 30 kilometerzone) en te verwijderen borden zijn in kaart gebracht in de bijgevoegde afbeelding.
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de verkeersadviseur van de Politie-eenheid Oost Nederland, handelend namens de Korpschef.
 
BESLUITEN
 
Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om
om een 30km/u-zone in te stellen in het gebied omsloten door de Snipperlingsdijk, de Hunneperkade en de meester H.F. de Boerlaan door middel van het plaatsen van de borden A0130ZB en A0230ZE.
MEDEDELINGEN
Inzage
Het besluit ligt 6 weken, na publicatie, ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiecentrum in de Openbare Bibliotheek, Brink 70 en bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen het besluit een bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag van publicatie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer.
Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend. Voor de behandeling het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Adres: voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost Nederland locatie Zwolle, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Deventer, 29 december 2014
namens burgemeester en wethouders van Deventer,
J.T. Lobeek
programmamanager team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer