Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2014, 37779Verkeersbesluiten
Waterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking aan de noordkant van Noord-Beveland, tussen Wissenkerke en de Oosterscheldekering
Logo Waterschap Scheldestromen
2014038110
Betreft: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking aan de noordkant van Noord-Beveland, tussen Wissenkerke en de Oosterscheldekering.
Het afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),
overwegende:
 • -
  dat tussen 1 februari en 1 oktober 2015 het projectbureau Zeeweringen een dijkversterking uitvoert aan het dijkvak Roompot aan de noordkant van Noord-Beveland, tussen Wissenkerke en de Oosterscheldekering;
 • -
  dat het te verbeteren dijkvak ligt tussen dijkpaal 1913+50 m en dijkpaal 1949 en een totale lengte heeft van 3,6 km;
 • -
  dat er ten behoeve van de aan- en afvoer van materieel en materialen een transportroute wordt ingesteld;
 • -
  dat deze transportroute in twee richtingen loopt over de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde Sophiaweg, Anna Frisoweg, Strandhoekweg, Jacobaweg, Jacobahaven en Vredenhofweg;
 • -
  dat deze transportroute in eenrichting loopt over de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde Hooidijk en Krommeweg;
 • -
  dat het in verband met de verkeersveiligheid gewenst is om op de gehele transportroute de snelheidslimiet van 60 km per uur te verlagen naar 30 km per uur;
 • -
  dat het daarnaast, vanwege het verkeer van en naar camping Anna Friso, gewenst is om op de aansluiting van de Strandhoekweg met de Jacobaweg-Krommeweg een snelheidslimiet in te stellen van 5 km per uur;
 • -
  dat het in verband met de geringe wegbreedte van de Hooidijk (tussen de Sophiaweg en de Krommeweg) en de Krommeweg gewenst is om op deze wegen eenrichting verkeer in te stellen voor alle voertuigen met uitzondering van (brom)fietsers;
 • -
  dat het in verband met de veiligheid noodzakelijk is om in het werkgebied alleen werkverkeer toe te laten;
 • -
  dat het daardoor gewenst is om op de Strandhoekweg (vanaf camping Anna Friso tot aan de dijk) en op de Jacobahaven alle verkeer en voetgangers te weren;
 • -
  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:
  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;
 • -
  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 17 december 2014);
besluit:
Tot het tijdelijk, vanaf 1 februari tot 1 oktober 2015, instellen van:
 • -
  een snelheidslimiet van 30 km per uur op de Sophiaweg, Anna Frisoweg, Hooidijk, Krommeweg, Strandhoekweg, Jacobaweg, Jacobahaven en de Vredenhofweg, door het plaatsen van borden A01-30, aangevuld met borden J24, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  een snelheidslimiet van 5 km per uur op de aansluiting van de Strandhoekweg met de Jacobaweg-Krommeweg, door het plaatsen van borden A01-5, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  eenrichting verkeer, met uitzondering van (brom)fietsers, op de Hooidijk (vanaf de Sophiaweg naar de Krommeweg) en op de Krommeweg (vanaf de Hooidijk naar de Strandhoekweg), door het plaatsen van borden C03 en C02 met onderbord OB54, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990 en aangevuld met de borden D04, D05L en/of D05R, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de toeleidende wegen;
 • -
  een gesloten verklaring voor alle verkeer en voetgangers op de Strandhoekweg (vanaf camping Anna Friso tot aan de dijk) en de Jacobahaven, door het plaatsen van borden C01 en C16, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990 en aangevuld met bord L08 (doodlopende weg), zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, aan het begin van de Strandhoekweg en als vooraankondiging met onderbord na 800 meter op de aansluiting van de Jacobaweg op de Vredenhofweg.
E.e.a. conform bijgevoegde tekening ZLRW-2014-01189 (d.d. 12-11-2014) van Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Middelburg, 18 december 2014.
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen
ing. P.M. van der Meulen,
afdelingshoofd Wegen