Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2014, 37772Ruimtelijke plannen
Ontwerpbestemmingsplan Velp-Noord, locatie Hogeweg 1
Logo Rheden
Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Velp-Noord, locatie Hogeweg 1' en de daarbij behorende stukken voor eenieder ter inzage is gelegd.
Voor de onderhavige gronden is een bedrijfsbestemming opgenomen. In het bestemmingsplan wordt behalve een maximale goothoogte, ook een maximale bouwhoogte opgenomen. Daarnaast wordt een maximale bouwhoogte opgenomen voor een luchtafvoerpijp.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan kan van 29 december 2014 tot en met 9 februari 2014 worden ingezien bij de balie van de afdeling Inwonerszaken in het Gemeentehuis te De Steeg en in het servicecentrum aan Den Heuvel 32 te Velp.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVN18-ON01. De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/index/.
Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer P. Zweers, telefoonnummer (026) 49 76 441.
De Steeg, 24 december 2014