Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 37765Overig

Inspraak ontwerpbeheerplannen De Wilck (102) en Donkse Laagten (107), Ministerie van Economische Zaken

De Staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) en de gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben de ontwerp Natura 2000-beheerplannen De Wilck (102) en Donkse Laagten (107) vastgesteld. Voor deze Natura 2000-gebieden liggen de ontwerpbeheerplannen vanaf 29 december 2014 zes weken ter inzage. Iedereen kan binnen de gestelde termijn van zes weken een zienswijze op de ontwerpbeheerplannen indienen.

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden.

Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

Een Natura 2000-beheerplan

Het aanwijzen van een Nederlands natuurgebied als Natura 2000-gebied gebeurt met een aanwijzingsbesluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken. In het beheerplan wordt aangegeven hoe de natuurdoelen uit het aanwijzingsbesluit bereikt kunnen worden, binnen welke termijn en welke maatregelen daarvoor moeten worden genomen. Het beheerplan geeft verder aan hoe de uitwerking van de natuurdoelen en de benodigde maatregelen zich verhouden tot andere activiteiten en het gebruik in en rondom De Wilck en de Donkse Laagten.

Voor elk Natura 2000-gebied is een overheidsorganisatie aangewezen die het voortouw neemt in het beheerplanproces. In dit geval is dat het Ministerie van Economische Zaken. Zij zorgt voor het opstellen van een beheerplan en dat dit gebeurt in samenwerking met betrokken partijen in de streek. Het ministerie legt eerst een ontwerpbeheerplan ter inzage en daarna wordt het definitieve beheerplan vastgesteld.

De Wilck (102)

De Wilck is een natuurgebied in de gemeente Alphen a/d Rijn, ten oosten van Zoeterwoude-Dorp dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Het ligt in het Hollands-Utrechtse veenweidegebied en maakt deel uit van het Nationaal Landschap Groene Hart. Het gebied is 116 hectare groot en bestaat uit vochtige en natte graslanden. ’s Winters is De Wilck een belangrijk rustgebied voor smienten (Anas penelope) en kleine zwanen (Cygnus bewickii).

Donkse Laagten (107)

Donkse Laagten is een natuurgebied dat in het laagveenlandschap van de Alblasserwaard (Zuid-Holland) ligt. Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit vochtige en natte graslanden en is al eeuwen in gebruik als veenweidegrasland. Het belang van Donkse Laagten als overwinteringsgebied voor kolganzen, brandganzen en kleine zwanen heeft ertoe geleid dat het gebied aangewezen is als Natura 2000-gebied.

Reageren op het ontwerpbeheerplan

U kunt uw zienswijze kenbaar maken vanaf 29 december 2014 tot en met 9 februari 2015

 • 1. U kunt uw zienswijze digitaal versturen. Een link hiervoor kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/natura2000.

 • 2. Uw schriftelijke reactie kunt u, onder vermelding van de naam en het gebiedsnummer van het ontwerpbeheerplan, tot en met 9 februari 2015 sturen naar:

  Dienst Landelijk Gebied

  Onder vermelding van: De Wilck (102) of Donkse Laagten (107). (Let op: slechts één gebied per zienswijze)

  Postbus 8540

  3503 RM UTRECHT

 • 3. U kunt voor een mondelinge reactie een belafspraak maken op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur met het klantcontactcentrum van RVO.nl, telefoon 088 – 042 42 42 (lokaal tarief). Uw reactie zal dan door een medewerker van DLG digitaal ingevoerd worden. Van de invoer ontvangt u een bevestiging.

Waar kunt u het ontwerpbeheerplan inzien?

Tijdens de inspraakperiode van 29 december 2014 tot en met 9 februari 2015

kunt u het ontwerpbeheerplan en de achtergronddocumenten inzien. Het ontwerpbeheerplan, het aanwijzingsbesluit en de inspraakwijzer zijn digitaal in te zien op de internetsite:

Daarnaast kunt u de schriftelijke originele documenten inzien op een aantal locaties. Houd u daarbij rekening met de openingstijden van de gebouwen/instanties:

 • Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag.

 • Provincie Zuid Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag.

Waar kunt u niet op reageren?

Voorafgaand aan het opstellen van het ontwerpbeheerplan is het gebied De Wilck op 7 mei 2013 en het gebied de Donkse Laagten op 23 december 2009 definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor de Donkse Laagten is op 13 maart 2013 een wijzigingsbesluit gepubliceerd. Het aanwijzingsbesluit en wijzigingsbesluit, dat digitaal als bijlage is te raadplegen, heeft eerder de wettelijke inspraakprocedure doorlopen. Zienswijzen zijn nu mogelijk op de inhoud van het beheerplan, waaronder de genoemde maatregelen in dit beheerplan om de N2000-doelen te realiseren en de analyses die hieraan ten grondslag liggen.

U kunt niet reageren op de doelen (soorten en aantallen) en de begrenzing van het gebied. Dit is al aan de orde geweest tijdens de inspraakprocedure van het Aanwijzingsbesluit. Dit geldt ook voor zienswijzen die betrekking hebben op vegetatie, landschap en diersoorten die niet als Natura 2000-soort zijn aangemerkt.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Iedereen die een zienswijze indient, ontvangt een bevestiging met daarin informatie over de vervolgprocedure. Het Ministerie van Economische Zaken stelt op basis van de ontvangen zienswijzen een Nota van Antwoord op. Hierin zijn de zienswijzen op het ontwerpbeheerplan opgenomen en is aangegeven hoe daar bij de besluitvorming mee is omgegaan. De zienswijzen kunnen aanleiding zijn om zaken in het definitieve beheerplan te wijzigen.

Mede op basis van de inspraakreacties stelt de Staatssecretaris van EZ het definitieve beheerplan vast. Op dat definitieve beheerplan kunnen belanghebbenden te zijner tijd beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als inspreker krijgt u bericht over de vaststelling van het definitieve Natura 2000-beheerplan van De Wilck of de Donkse Laagten.

Nadere informatie

Voor vragen kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur bellen met het loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): 088 042 42 42 (lokaal tarief). Een medewerker maakt een terugbelafspraak met u. U wordt vervolgens gebeld door een medewerker van DLG die uw vraag kan beantwoorden. Informatie is ook te downloaden via www.rijksoverheid.nl/natura2000.