Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereStaatscourant 2014, 37759Ruimtelijke plannen

Logo Veere
Coördinatiebesluit uitbreiden iv-bedrijf Herenweg 4 te Aagtekerke, Veere

Burgemeester en wethouders van Veere maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat voor het uitbreiden van de varkenshouderij (iv) aan de Herenweg 4 te Aagtekerke een bestemmingsplan wordt voorbereid. Hiervan liggen nog geen stukken ter inzage en er kunnen ook geen zienswijzen worden ingediend. Er worden vooralsnog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit bestemmingsplan. Het indienen van zienswijzen is pas mogelijk wanneer wij bekend maken dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Op dat moment is het bestemmingsplan ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl en op het gemeentehuis. Bij de verdere voorbereiding van het plan zullen wij overleg voeren met de betrokken overheden en instanties.

Daarnaast maken wij op grond van artikel 3.31 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat door de gemeenteraad op 18 december 2014 is besloten om de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 Wro toe te passen met betrekking tot:

  • het uitbreiden van de varkenshouderij (iv) aan de Herenweg 4 te Aagtekerke.

Het coördinatiebesluit omvat de toekomstige besluitvorming over het eerder genoemde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en het verrichten van andere activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving voor zover de gemeente het bevoegd gezag is. Als gevolg hiervan wordt de voorbereiding en bekendmaking van de te nemen besluiten gecoördineerd met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de bijzondere regels als bedoeld in artikel 3.31 en 3.32 van de Wro.

Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd in één procedure worden voorbereid waarbij het college van burgemeester en wethouders van Veere deze coördinatie van besluiten op zich neemt. Tegen het besluit tot coördinatie staat geen rechtsbescherming open.

Het raadsbesluit is in te zien via de gemeentelijke website www.veere.nl en is tijdens openingstijden van het gemeentehuis in te zien.

Hiervoor kunt u contact opnemen met Ella Louwerse, tel. 0118- 555355 van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Domburg, 31 december 2014.

Burgemeester en wethouders van Veere, De secretaris, R.S.M. Heintjes

De burgemeester R.J. van der Zwaag