Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Millingen aan de RijnStaatscourant 2014, 37651Vergunningen

Logo Millingen aan de Rijn
Uitgebreide voorbereidingsprocedure Koolmeespad 2-4-6, Millingen aan de Rijn

Kennisgeving ontwerpbeschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Millingen aan de Rijn maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor: het bouwen van 3 woningen

Locatie: Koolmeespad 2-4-6 in Millingen aan de Rijn

Datum ontwerpbesluit: 23 december 2014

Datum ter inzage: 24 december 2014

Procedure

Voor dit plan wordt de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure gevolgd. Dat houdt in dat voordat een besluit genomen wordt zienswijzen kunnen worden ingediend. Nadat het besluit is genomen kan geen bezwaar gemaakt worden, maar wel kan beroep tegen dat besluit aangetekend worden bij de rechtbank.

Inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf de hierboven genoemde inzagedatum gedurende 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), Tweede Walstraat 14 in Nijmegen. De stukken zijn op afspraak in de zien bij de ODRN. Er kan een afspraak gemaakt worden via het mailadres wabo@odrn.nl.

Zienswijze

Een zienswijze kan worden ingediend voordat een besluit is genomen, terwijl een bezwaarschrift wordt ingediend na besluitvorming. Een zienswijze of bedenking is de reactie op een ingediende aanvraag of op een voornemen om een besluit te nemen en wordt ingediend bij burgemeester en wethouders.

Een belanghebbende kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Groesbeek, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Voor nadere informatie dan wel het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen via het bovengenoemde mailadres.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.